tiesa

2021. gada 29. novembrī Administratīvā rajona tiesa (Tiesa) ir pieņēmusi lēmumu noraidīt kā nepamatotu SIA ,,Nulles Depozīts” (ND) pieteikumu tiesai atcelt Valsts vides dienesta (VVD)  lēmumu depozīta sistēmas ieviešanu uzticēt SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO), kā arī atzīt līgumu, kas noslēgts starp VVD un DIO, par spēkā neesošu un atlīdzināt mantisko zaudējumu un nemantisko kaitējumu.

Tiesa ir atzinusi izvēlēto procedūru par atbilstošu un uzskata, ka minētie vērtēšanas kritēriji ir skaidri un saskanīgi ar depozīta sistēmas darbības un organizēšanas plāna saturu un mērķi. Tiesa noraidīja ND argumentu, ka VVD depozīta sistēmas operators bija jāizvēlas publiskā iepirkuma procedūrā. Savukārt attiecībā uz VVD veikto pieteikumu izvērtējumu, Tiesa konstatēja, ka kopumā VVD lēmums ir pamatots un komisijas vērtējumā attiecībā uz ND nav saskatāmas acīmredzamas kļūdas.

Tāpat Tiesa atgādina, ka pretendentu atlases galvenais mērķis bija piešķirt depozīta sistēmas operatora tiesības tam pretendentam, kurš spējis piedāvāt un attiecīgi prezentēt labāko depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu. ND, iesniedzot pieteikumu, bija zināms, kādi kritēriji un cik detalizēti tie tiks vērtēti, līdz ar to, visai nepieciešamajai informācijai jau bija jābūt ietvertai piedāvājuma sastāvā esošajā plānā. VVD pieteikumu izvērtēšanas komisijai nebija tiesības pieprasīt tādas ziņas, kas būtu ar mērķi uzlabot pieteikumu jau pēc tam, kad pieteikums ir iesniegts vērtēšanai. Tas pārkāptu procesuālā taisnīguma principu pret otru pretendentu.

Tiesas lēmumā norādīts, ka minētie strīdus jautājumi jau ir vērtēti pagaidu aizsardzības ietvaros. Lietas izskatīšanas laikā pēc būtības Tiesa nav noskaidrojusi jaunus apstākļus vai saklausījusi tādus argumentus, kas varētu būt pamats pārvērtēt Tiesas iepriekš izdarīto pirmšķietamo vērtējumu.

Atgādinām, ka 2021. gada 5. martā Tiesa pieņēma lēmumu noraidīt ND lūgumu par pagaidu noregulējumu piemērošanu šajā lietā.