pagaidu būve pludmale
Pludmales kafejnīca jūrmalā
Foto: Jūmalas pilsētas dome

Lai samazinātu administratīvo slogu sezonas kafejnīcu, kā arī pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas sezonas būvju, kas nerada būtiskas ietekmes uz vidi, saskaņošanas procesā, turpmāk sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pludmales labiekārtošanai un apsaimniekošanai paredzēto sezonas būvju būvniecībai pludmalē pilsētās un ciemos būs jāsaņem tikai Valsts vides dienesta (VVD) saskaņojums.

To nosaka 2021. gada 9. jūlijā spēkā stājušies "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".

VVD līdz šim praksē veica ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedza tehniskos noteikumus tādām darbībām, kuras neradīja būtiskas ietekmes uz vidi, bet kurām prasības izvirzītas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos un pašvaldību teritoriju plānojumos.

Turpmāk VVD iepriekš minētajām pagaidu būvēm neveiks ietekmes sākotnējo izvērtējumu un neizsniegs tehniskos noteikumus. Minēto būvju būvniecība varēs notikt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos šim mērķim paredzētās vietās, un attiecīgajam pludmales posmam ir nodrošināta piekļuve.

Sniedzot saskaņojumu, VVD būs pienākums izvērtēt, vai sezonas būves būvniecības iecere atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, tai skaitā, vai ir nodrošināta nepieciešamā piekļuve, savukārt par atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem pārliecinās pašvaldības institūcijas, saskaņojot būvniecības ieceri atbilstoši būvniecības normatīvo aktu prasībām.

VVD saskaņojumu varēs saņemt, iesniedzot atsevišķu iesniegumu VVD vai būvniecības procesa Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). VVD paredzēto darbību saskaņos piecu darbdienu laikā vai sagatavos pamatotu atteikumu desmit darbdienu laikā. VVD saskaņojumu izsniegs bez maksas.

Turpmāk VVD saskaņojums būs jāsaņem šādām 1.grupas būvēm [Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikums (MK noteikumi Nr.500)], kas nerada būtisku ietekmi uz vidi:

  • esoša žoga nomaiņa, pārbūvei;
  • labiekārtojuma elementu (soliņš, bērnu rotaļu ierīces, smilšu kaste) novietošanai;
  • esoša inženiertīkla pieslēguma vietas pārbūvei (piem. elektrosadales skapja maiņa);
  • nekustamā īpašumā piebrauktuves novietnes izmaiņām;
  • ēkas nenesošo, nesošo starpsienu pārbūvei, nemainot būvapjomu;
  • ēkas fasādes durvju, logu ailu pārbūvei, nemainot būvapjomu;
  • ēkas jumta seguma nomaiņai, nemainot būvapjomu;
  • ēkas jumta un pagrabstāva pārsegumu siltināšanai;
  • ēkas fasādes siltināšanai.

VVD ieskatā ir jāturpina aizsāktā diskusija, vērtējot iespēju atvieglot procedūras arī citām 1. grupas būvēm, kas nerada būtiskas ietekmes uz vidi.

 

Papildus informācija

 Jēdziens “sezonas būves” attiecināms uz tādām būvēm, kas nav patstāvīgi nekustamā īpašuma objekti un kuru ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu (vienai sezonai) un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku) atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajam (piemēram, termins “sezonas ēkas”).

 Likums neattiecas uz tādām sezonas būvēm, kuru būvniecībai nepieciešams veikt darbības Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Šādiem būvniecības darbiem joprojām būs nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36. panta 2.1 daļai un likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 11.12. apakšpunktam.