mācības radiācijas drošība
Radiācijas mācības

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) 30.novembrī organizē valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības, kurās notiks pārrobežu kodolavārijas scenārija izspēle. Mācības sniegs iespēju pārbaudīt institūciju gatavību šāda veida avārijās, kā arī apzināt tos jautājumus, pie kuriem nepieciešams turpināt starpinstitucionālo darbu. Radiācijas avārijas ir viens no katastrofu veidiem, kas iekļauts Valsts civilās aizsardzības plānā, paredzot institūciju rīcības radiācijas apdraudējuma gadījumā. Būtiskākais radiācijas apdraudējums ir citas valsts atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumā.

“Kara notikumi Ukrainā, kas saistīti ar apdraudējuma situācijām Ukrainas kodolobjektos, ir pierādījuši nepieciešamību turpināt pilnveidot institūciju personāla zināšanas par radiācijas apdraudējumiem un starpinstitucionālo sadarbības mehānismu kodolavāriju gadījumos. VVD Radiācijas drošības centrs (RDC) Ukrainas notikumiem kodolobjektos ir pastiprināti sekojis no 24.februāra. Paralēli situācijas uzraudzībai VVD RDC ir nodrošinājis vairākus informatīvus seminārus par radiācijas apdraudējumiem, skaidrojis institūcijām un sabiedrībai iespējamos riskus un iespējamos aizsardzības pasākumus. Institūciju sadarbības pilnveidošanai radiācijas avāriju gadījumā 2020.gadā tika izveidota darba grupa, kuras ietvaros norisinās darbs pie pasākumiem ar mērķi uzlabot institūciju gatavību un reaģēšanu radiācijas avārijās,” par mācību nozīmi stāsta VVD RDC direktore Dace Šatrovska.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadība norāda, ka institūcijām un sabiedrībai ir svarīgi apzināties, kāda veida radiācijas apdraudējumi pastāv un savlaicīgi būt gataviem reaģēt, lai mazinātu iespējamās sekas. Kodolavārijas atomelektrostacijās ir viens no radiācijas apdraudējumiem un tieši šī apdraudējuma gadījumā reaģēšanā ir jāiesaistās daudzām institūcijām un jānodrošina operatīva komunikācija. Šo valsts līmeņa mācību ietvaros pārbaudīsim, vai izstrādātie algoritmi darbojas un kādi ir tie jautājumi, pie kuriem institūcijām papildus jāpiestrādā operatīvai sadarbībai.

Paralēli valsts līmeņa mācībām VVD Radiācijas drošības centrs gatavojas informatīvajam semināram pašvaldībām, kurš notiks 8.decembrī un kurā Radiācijas drošības centrs iepazīstinās ar infrastruktūru radiācijas drošībā Latvijā, iestāžu un pašvaldību uzdevumiem un rīcībām radiācijas avārijās. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Aizsardzības ministrija seminārā informēs par aktualitātēm normatīvajos aktos par pašvaldību civilās aizsardzības plāniem, tajā iekļaujamo papildus informāciju.  

VVD tīmekļa lapā ir pieejama informācija par aizsardzības pasākumiem radiācijas apdraudējuma gadījumā: https://www.vvd.gov.lv/lv/riciba-radiacijas-avariju-gadijumos, kā arī 2022.gadā sagatavotais informatīvs buklets.

Valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021” organizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Mācības notiek no 24. novembra līdz 1. decembrim, to ietvaros ar dažādu apdraudējuma scenāriju teorētisku izspēli tiek pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos.

Kopumā “RADEX 2021” mācību ietvaros tiks izspēlēti četri scenāriji:

  • bioloģiska aģenta apdraudējums (24.novembrī);
  • sprādziena negadījums (25.novembrī); 
  • radiācijas negadījums kaimiņvalstī ar pārrobežu ietekmi, kas meteoroloģisko apstākļu ietekmē rada pārrobežu radioaktīvo piesārņojumu (30.novembrī);
  • ķīmiskās vielas noplūde transporta avārijas rezultātā (1.decembrī).