Jaunumi

Valsts vides dienests (VVD) 2020. gada 9. jūlijā Inčukalna tautas namā  informatīvas tikšanās laikā ar Inčukalna novada iedzīvotājiem  iepazīstināja ar Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekta aktualitātēm, uzraudzību un monitoringa rezultātiem, kā arī sniedza atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.

VVD Projekta ieviešanas vienība informēja klātesošos, ka 2020. gada 30. aprīlī pabeigti Ziemeļu dīķa sanācijas darbi, objekts pieņemts ekspluatācijā no kompetento iestāžu puses, darbi pabeigti atbilstoši Sanācijas darbu programmai.  Šobrīd turpinās darbs pie Dienvidu dīķa sanācijas.

Pabeidzot Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa sanāciju, šī teritorija attīrīta no bīstamiem atkritumiem, kā arī novērsta piesārņojuma turpmāka izplatīšanās no piesārņojuma avota. Lai uzlabotu pazemes ūdens kvalitāti bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā, tika izbūvēta tehniski komplicēta pazemes ūdeņu sanācijas sistēma, pa kuru izsūknēti un nogādāti attīrīšanai vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru piesārņotā ūdens – tas ir apjoms, ko diennaktī patērē visas Rīgas iedzīvotāji. Lai norobežotu Ziemeļu dīķa teritoriju no apkārtējās vides, pa perimetru ir izbūvēta ~ puskilometru gara rievsiena un veikta teritorijas pārklāšana ar rekultivācijas pārsegu, droši noslēdzot teritoriju no apkārtējās vides ietekmes.

Visu sanācijas darbu laikā gan Ziemeļu dīķa teritorijā atbilstoši izstrādātajai Vides monitoringa programmai tika veikts regulārs vides kvalitātes monitorings. Lai nodrošinātu nepārtrauktu vides kvalitātes uzraudzību pēc darbu noslēgšanās, izveidota pēcsanācijas monitoringa sistēma.

Lai paveiktais darbs un sasniegtie rezultāti saglabātos ilgtermiņā, VVD aicināja iedzīvotājus ievērot šīs teritorijas ekspluatācijas nosacījumus – nestaigāt, līdz izveidojies dabīgais apaugums, nemest atkritumus, nebojāt teritorijas infrastruktūru tajā skaitā monitoringa urbumus (neveikt rakšanas darbus, nepārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem vai jebkādas citas ietekmes rezultātā neradīt noslīdējumus vai citus rekultivācijas seguma bojājumus).

Projekta ietvaros turpinās Inčukalna Dienvidu sērskābā gudrona dīķī sanācijas darbi. Dienvidu dīķī no sērskābā gudrona ir pilnībā atbrīvota dīķa rietumu daļa (ar dambi Dienvidu dīķis ir sadalīts divās daļās), savukārt austrumu daļā notikusi pamatnes paraugošana un saņemti pirmie analīžu rezultāti, kas atbilstoši kritērijiem apliecina, ka pamatne ir sasniegta. Dienvidu dīķa rietumu daļā intensīvi norit pamatnes homogenizācija un neitralizācija, kas secīgi ir nākamā darbība pēc sērskābā gudrona izrakšanas. Kopumā darbi Dienvidu dīķī par vairākiem mēnešiem apsteidz iepriekš plānoto laika grafiku. Vienlaikus turpinās izraktā sērskābā gudrona sagatavošana sekundārajā kurināmajā un tā nogādāšana uz SIA “SCHWENK Latvija” ražotni Brocēnos. Šos darbus plānots pabeigt līdz š.g. beigām.

2021.gada pavasarī sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) plānots veikt mežaudžu atjaunošanu 2019.gada sanitāro cirsmu un smiltāju platībās ap Dienvidu gudrona dīķi, 2020.gadā nodrošinot augsnes sagatavošanu. Lai meža ieaudzēšana tiktu veikta atbilstoši LVM kvalitātes prasībām, visas ar meža atjaunošanu saistītās darbības nodrošinās LVM.

 

Visus darbus Dienvidu dīķī paredzēts pabeigt līdz 2021. gada februārim. Līdz darbu pabeigšanai tiks veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

Pēc tikšanās dalībnieki devās iepazīties ar Ziemeļu gudrona dīķa teritoriju, kā arī apmeklēja Dienvidu dīķi teritoriju. Plānots, ka plašāka sabiedrība klātienē iepazīties ar projekta gaitu, t.sk. Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa sanācijas rezultātiem, varēs 2020. gada rudenī.

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem pasākuma norises laikā sniedza ne tikai VVD Projekta ieviešanas vienības pārstāvji, bet arī Inčukalna novada pašvaldības pārstāvji, SIA “Geo Consultants” (Inženiertehniskā uzraudzība)un PS “Inčukalns Eko” (Uzņēmējs) pārstāvji.

Projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3./17/I/001) īsteno VVD, darbus veic PS “Inčukalns Eko”.