Jaunumi
fluorētās siltumnīcefekta gāzes

“Informatīvais materiāls operatoriem, kuru iekārtās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir paredzēts A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības operatoriem, kuru valdījumā ir stacionārās saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltuma sūkņu iekārtas (aukstuma iekārtas), kurās kā aukstuma nesējus izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

Tas sniedz īsu aprakstu par operatora pienākumiem un atbildību, kas izriet no normatīvajiem aktiem. Informatīvais materiāls atrodas šeit  https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem.