smakas
Smaka Vārnukrogā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde  (turpmāk – VVD) uzdevusi SIA “Rīgas ūdens” nodrošināt nepārtrauktu smaku koncentrācijas monitoringu bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” dūņu laukiem Vārnukrogā, Jūrmalā tuvākās dzīvojamās apbūves virzienā, t.i., dzīvojamās apbūves teritorijā. Uzņēmumam līdz augusta beigām jāuzstāda automātisko mērījumu iekārtu sistēma, t.i, e-deguns, kas dos iespēju VVD operatīvi konstatēt visus gadījumus, kad uzņēmuma darbība būs radījusi traucējošu smaku.

VVD regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par traucējošu smaku Vārnukrogā – līdz 2021. gada 19. jūlijam saņemta 71 sūdzība, bet, veicot pārbaudes, 7 gadījumos pārsniegts normatīvajos aktos pieļaujamais smaku vienību skaits. Pēdējā šāda sūdzība, kad pārbaudē apstiprinājās traucējoša smaka un konstatēts smaku robežvērtību pārsniegums Vārnukrogā tuvākās savrupmāju apbūves teritorijā, VVD saņemta 17. jūlijā.  Šajā un visos citos gadījumos, kad traucējoša smaka šajā apkārtnē apstiprinājās, kā tās avots pamatā konstatēta viena no SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” dūņu krātuvēm.

Saskaņā ar uzņēmumam izsniegto piesārņojošas darbības atļauju, tam šajā objektā no aprīļa līdz oktobrim (ieskaitot) ir jāveic pasākumi smaku samazināšanai. Tomēr vides inspektoru veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka, lai arī uzstādīti un ap dūņu krātuvi darbojas smaku neitralizējošā līdzekļa smidzinātāji, kas piedalās smaku izraisošo vielu oksidēšanā un absorbcijā, pie noteiktiem laikapstākļiem smaku izplatības ierobežošanas pasākumi nesniedz vēlamo efektu – smidzināšanas iekārtas darbība nenodrošina traucējošas smakas izplatības ierobežošanu un samazināšanu. Tāpēc VVD, lai samazinātu traucējošu smaku izplatību, papildus uzdevis SIA “Rīgas ūdens” mēneša laikā nodrošināt, ka pēc dūņu izkraušanas krātuvē Nr. 061 tās tiek vienmērīgi apstrādātas ar konkrētu divkomponentu produktu, kas iedarbosies uz slāpekli un sēra saturošu gāzu radīto smaku izplatību.

Uzņēmumam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas saistīti ar piesārņojošas darbības monitoringu un kontroli, lai tādējādi nodrošinātu vides kvalitātes normatīvu ievērošanu un novērstu piesārņojuma rašanos. Šobrīd, ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības un pārbaudēs konstatētās neatbilstības, VVD ieskatā SIA “Rīgas ūdens” veic nepietiekamus pasākumus smaku novēršanai.

Ja uzņēmums labprātīgi nepildīs VVD uzdotās rīcības, VVD kā izpildiestāde uzsāks to izpildi piespiedu kārtā. Par piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Piespiedu naudas apmērs ir no 50 līdz 10 000 EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, līdz adresāts novērš pārkāpumu.