No 2022. gada 1. janvāra kravu pārvadātājiem samazināsies laiks, kas saistīts ar radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās.

To paredz 2021. gada 23. novembrī Ministru kabinetā (MK) akceptētie grozījumi MK 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos". Izmaiņas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Izmaiņas veiktas, ievērojot gūto pieredzi radiometriskajā kontrolē, kā arī citu valstu pieredzi. Tās nemazinās radiācijas drošību.

Radiometriskajā kontrolē ir iesaistītas vairākas iestādes - Valsts vides dienests (VVD), Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (VID MP), Valsts robežsardze un Pārtikas un veterinārais dienests. 

Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, kas būtiski samazinās administratīvās procedūras gan iestādēm, gan kravu pārvadātājiem.

  • Veiktās izmaiņas nosaka, ka tiek palielināts jonizējošā starojuma slieksnis, pie kura Valsts robežsardzei pēc radiācijas mērījumiem ir jāsagatavo ziņojums un tas jānosūta VVD atzinumam. Šo izmaiņu rezultātā samazināsies to gadījumu, kad tiks gatavoti ziņojumi un tiks veikta kravu pārvietošanas apturēšana līdz VVD atzinumam. Pēc VVD aplēsēm nepieciešamība sagatavot ziņojumus samazināsies par 40% jeb ~200 ziņojumiem, jo vidēji gadā Valsts robežsardze līdz šim sagatavoja vairāk par 500 ziņojumiem par paaugstinātu jonizējošo starojuma līmeni kravām.
  • Lielākais sastādīto ziņojumu skaits ir attiecināms uz paaugstinātu jonizējošo starojuma līmeņa konstatēšanu kravām, kas satur dabiskas izcelsmes radionuklīdus saturošus materiālus (~400 ziņojumi gadā no 500 ziņojumiem par kravām). Ievērojot, ka paaugstināts starojums ir saistīts ar šo materiālu dabisko izcelsmi un vairākums gadījumu nav nepieciešama šo kravu detālāka izpēte, tad izmaiņas paredz, ka turpmāk VID MP un atsevišķos gadījumos arī Valsts robežsardze atļaus kravu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja kravu saturs atbildīs noteikumos iekļautajam dabiskas izcelsmes radionuklīdus saturošus materiālu sarakstam un pieļaujamiem jonizējošā starojuma līmeņiem. Šajos gadījumos Valsts robežsardzes sastādītie ziņojumi par kravām netiks sūtīti VVD atzinuma sniegšanai, kas attiecīgi paātrinās radiometrisko kontroli uz valsts robežas.
  • Tāpat tiek noteikts, ka Valsts robežsardzei nebūs jāgatavo un jānosūta VVD ziņojumi par paaugstināta jonizējošā starojuma līmeņa konstatēšanu personai, ja persona uzrāda izziņu no medicīnas iestādes par veiktajām manipulācijām. 

Par veiktajām izmaiņām 2021. gada 9.decembrī VVD Radiācijas drošības centrs apmācību seminārā informēs VID MP un Valsts robežsardzes darbiniekus. Arī pēc izmaiņu stāšanās spēkā VVD Radiācijas drošības centrs turpinās konsultēt radiometriskajā kontrolē iesaistītās iestādes.