projekts TRUST ALUM
Velnezera bilde

Projekta “TRUST ALUM” ietvaros, 2024. gada vidū tiks veikta Baltijā pirmā ezera attīrīšana no vēsturiskā fosfora piesārņojuma, izmantojot Skandināvijā populāru ALUM metodi. Plānots attīrīt Velnezeru, kas atrodas Juglas apkaimē Rīgā. Tīrīšanā izmantos alumīnija sulfātu. Ezera attīrīšanu veiks eksperti no Zviedrijas ar patentētu EKOBENTIK iekārtu.

Valsts vides dienests (VVD) informē, ka VVD, kā projekta “TRUST ALUM” (Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.- 2027. gadam) sadarbības partneris, projekta norises laikā no 2023. gada augusta līdz 2025. gada jūlijam, veiks ietekmes sākotnējo izvērtējumu projekta ietvaros paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības nosaukums

Velnezera attīrīšana no vēsturiskā fosfora piesārņojuma izmantojot polialumīnija hlorīdu

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Malienas iela 60, Rīga

Zemes vienības kadastra apzīmējums 01001242065

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā

Neatrodas, bet ezera ziemeļu daļas tuvumā reģistrēti potenciāli dabas pieminekļi – potenciāli aizsargājami koki, ezers atbilst īpaši aizsargājamam biotopam 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, teritorijā reģistrēti īpaši aizsargājamu putnu sugu un sikspārņu sugu novērojumi

Atrašanās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Darbība paredzēta Velnezerā un tā aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Projekta “TRUST ALUM” ietvaros 2024. gada vidū paredzēts veikt Baltijā pirmā ezera – Velnezera – attīrīšanu no vēsturiskā fosfora piesārņojuma ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai, izmantojot Skandināvijā pielietotu ALUM metodi.

ALUM metodes pamatā ir ūdenstilpes nogulumu apstrāde ar polialumīnija hlorīdu, lai izgulsnētu fosforu nešķīstošu savienojumu veidā ezera nogulumos un limitētu tā iespēju nonākt apritē, kā rezultātā samazinās ūdenstilpes eitrofikācija.

Pirms attīrīšanas darbu veikšanas ezerā ir veikta un tiek turpināta ezera izpēte, tai skaitā ezerā esošo zivju izpēte.

Plašāka informācija par projektu pieejama tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/project/trust-alum/

Vadošais partneris projektā

Daugavpils universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, reģistrācijas Nr.90002129621, juridiskā adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007.

Kontaktinfomācija saziņai: Latvijas Hidroekoloģijas institūta komunikācijas vadītāja Inga Retiķe, e-pasts: inga.ratike@lhei.lv, tālr.: +371 29195637

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt līdz 29.12.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv

VVD ietekmes sākotnējo izvērtējumu projekta ietvaros paredzētajai darbībai veic, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 5. punktu, lai izvērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi, ņemot vērā likuma 11. pantā noteiktos kritērijus, identificētu līdz šim Baltijas valstīs nepielietotas virszemes ūdensobjektu attīrīšanas metodes ietekmju aspektus, balstoties uz paredzētās darbības un spēkā esošo vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu izvērtējumu, izsniegtu atļauju/ nosacījumus paredzētās darbības veikšanai un monotoringam, identificētu optimālāko risinājumu atļauju saņemšanai metodes pielietošanai nākotnē un nepieciešamību veikt grozījumus vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos.

VVD ietekmes sākotnējo izvērtējumu projekta ietvaros paredzētajai darbībai veic arī, ievērojot likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. panta 4. punktā noteikto ietekmes novērtējuma pamatprincipu, kas nosaka, ka sabiedrībai — fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī to apvienībām, organizācijām un grupām (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un piedalīties ietekmes novērtēšanā, nodrošinot sabiedrības iespēju VVD iesniegt viedokli par projekta ietvaros paredzēto Velnezera attīrīšanu un metodes izmantošanu kopumā.

VVD veiks ietekmes sākotnējo izvērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam.