atestācija sabiedriskie vides inspektori
VVD aicina pieteikties sabiedrisko vides inspektoru atestācijai

Valsts vides dienests (VVD) 2023. gada 15. septembrī, plkst. 11.00 organizē sabiedrisko vides inspektoru kandidātu (SVI) atestāciju sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanai, kas notiks Voleru ielā 4, Rīgā, VVD Zvejas kontroles departamenta telpās.

VVD jau vairākus gadus īsteno ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas mērogā unikālu praksi – pilnvaro aktīvus brīvprātīgos iedzīvotājus – sabiedriskos vides inspektorus (SVI) patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veikt zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli.

Lai pieteiktos atestācijai, VVD aicina:

Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, pretendentam jāatbilst sekojošām prasībām*:

 • vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) valsts valodas prasme;
 • vismaz 18 gadu vecums;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi vai sodāmība ir dzēsta;
 • nav sodīta par administratīvo pārkāpumu zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomā;
 • sekmīgi nokārtojusi VVD rīkotu zināšanu pārbaudi (turpmāk – atestācija) par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

*Prasības noteiktas 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 2. punktā.

Pretendents pēc atestācijas izziņošanas VVD tīmekļa vietnē iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • pašvaldību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos, vai VVD struktūrvienību, kuras uzraudzībā sabiedriskais vides inspektors veiks pienākumus. Iesniegumam pievieno:
 • dzīves gaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli;
 • fotogrāfiju (2 x 3 cm);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pašvaldības apliecinājumu par to, ka pretendents tiek pilnvarots veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos.

VVD sniedz informāciju un atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Atestācijas kārtošanai VVD aicina pretendentus iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka SVI pilnvaras, tiesības un pienākumus: https://www.vvd.gov.lv/lv/ka-klut-par-sabiedrisko-vides-inspektoru

SVI ir brīvprātīgais, kurš patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veic zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli bez atlīdzības.