sadedzināšanas iekārtas
VVD aicina sadedzināšanas iekārtu operatorus veikt emisiju mērījumus mazajās katlu mājās

Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību uz to, ka mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās (turpmāk – SI) ar ievadīto jaudu 0,2-0,99 MW normatīvo aktu prasības paredz veikt regulārus piesārņojošo vielu emisiju koncentrāciju mērījumus iekārtas izplūdē vienu reizi 5 gados. Šādas prasības nosaka 07.01.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – Noteikumi).

Emisiju mērījumu rezultāti ne tikai apliecina to, ka operators piedalās Latvijas gaisa kvalitātes uzlabošanā, bet arī efektīvi izmanto kurināmo un spēj nodrošināt iedzīvotājiem draudzīgākus apkures tarifus. Optimālā kurināmā sadedzināšanas režīmā iekārta rada vismazākās emisijas – šajā aspektā vides un siltumapgādes intereses sakrīt.

Esošām mazas jaudas SI, kuru darbība uzsākta pirms 2021. gada 1. jūnija, pirmais emisiju mērījums bija jāveic līdz 07.01.2023., lai apliecinātu, ka sadedzināšanas iekārta ekspluatācijas laikā nepārsniedz šajos noteikumos norādītās emisijas robežvērtības. Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju, šo prasību ir izpildījuši ne vairāk kā 80% mazo SI.

Sadedzināšanas iekārtas ar ievadīto jaudu 0,2-0,99 MW ir pakļautas prasībām veikt C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrāciju VVD, savukārt vides prasības mazo SI darbināšanai ir iekļautas Noteikumos (8.4.sadaļa Monitoringa nosacījumi mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām) un operators pats seko to izmaiņām un nodrošina prasību izpildi.

Tāpēc VVD aicina mazo sadedzināšanas iekārtu operatorus veikt minētos emisiju mērījumus to pārraudzībā esošajās katlu mājās līdz 2023. gada beigām.

Emisiju mērījumus ir tiesīgas veikt testēšanas laboratorijas, kas akreditētas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu. Akreditēto testēšanas laboratoriju saraksts pieejams LATAK tīmekļa vietnē: https://ai.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=all&Itemid=151&lang=lv

Emisiju mērījumu veikšanai operatoram nepieciešams ierīkot dūmgāzu paraugu ņemšanas vietu. Ja tāda nav ierīkota, informatīvs materiāls par to pieejams VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem ar nosaukumu "Gaisu piesārņojošo vielu paraugu ņemšanas vietas izvēle un ierīkošana".

Testēšanas rezultāti ir jāpievieno ikgadējam vides informācijas statistikas pārskatam “2-gaiss”, pamatojoties uz 23.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” 2.pielikumu. Savukārt VVD pārbauda veidlapās iekļauto informāciju un tās atbilstību noteiktajām prasībām un kontrolē veidlapu iesniegšanu noteiktajos termiņos.