autoserviss bīstamie atkritumi kampaņa
VVD autoservisu kontroles kampaņā apsekojuši 120 autoservisus, līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu nav noslēgts 77 % objektu

Valsts vides dienests (VVD) ar 120 veiktām pārbaudēm noslēdzis ikgadējo autoservisu kontroles kampaņu, kas šogad notika 10. un 11.oktobrī. Divu dienu laikā vides inspektori dažādos Latvijas reģionos apsekoja autoservisus, īpašu uzmanību pievēršot nolietoto transportlīdzekļu, kā arī bīstamo un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanai. Kampaņas rezultāti liecina - līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu nav noslēgts 77 % vietās un vairāk nekā pusei jeb 55% autoservisu, nav līguma ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu, kas rada pamatotas bažas par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu lielā daļā autoservisu.

Šajā gadā VVD inspektori pirmo reizi kampaņas ietvaros ievāca augsnes paraugus nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanas vietās un autoservisu teritorijās, ar mērķi vērtēt to, kādu ilgtermiņa ietekmi uz augsnes stāvokli rada autoservisu darbība un bīstamo atkritumu neatbilstoša uzglabāšana. Paraugi tiks testēti pārbaudot hroma (Cr), svina (Pb), niķeļa (Ni), kadmija (Cd) un naftas produktu robežvērtības, tādējādi nosakot piesārņojuma līmeni konkrētajā teritorijā.

“Augsnes paraugu testēšana aizņem noteiktu laiku, tādēļ paraugi tika ņemti arī pirms kontroles kampaņas norises, ar mērķi indikatīvi saprast esošo situāciju. Testēšanas rezultāti parādīja būtisku augsnes piesārņojumu autoservisu teritorijās, kur veiktas darbības ar bīstamajiem atkritumiem, tādiem kā smēreļļas, eļļas filtri u.c. Vienlaikus paraugi ņemti arī vietās, kur uzglabā nolietotas riepas vai transportlīdzekļus. Šī testēšana ļaus saprast, cik lielā mērā augsne tiek ietekmēta vides prasībām neatbilstoši uzglabājot dažāda veida bīstamos atkritumus,” par kampaņas laikā veikto pārbaužu nozīmi stāsta VVD ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina.

Kā liecina kampaņas rezultāti, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas pārkāpumi ir konstatēti katrā trešajā objektā. 59 % veikto pārbaužu konstatēts, ka nolietotie transportlīdzekļi netiek uzglabāti uz piesārņojošas vielas necaurlaidīga seguma, līdzvērtīgs skaits operatoru nenodrošina lietusūdeņu savākšanu un attīrīšanu no nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanas laukuma (naftas produktu ķērāji. u.c. iekārtas). Neievērojot vides prasības nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanai, pastāv risks piesārņot apkārtējo teritoriju.

2022. gadā kopā Latvija tika reģistrēti ~61 000 vieglie transportlīdzekļi, savukārt, SIA “Auto pārstrāde” ražotāja atbildības sistēmas ietvaros 2022. gadā reģistrēto transportlīdzekļu apjoms bija ~18 000 transportlīdzekļi, kas ir tikai 30% no kopējā reģistrēto transportlīdzekļu skaita. Pretlikumīgas darbības ar nolietotajiem transportlīdzekļiem un neiesaistīšanās ražotāju atbildības sistēmā būtiski apdraud nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un reģenerācijas mērķu sasniegšanu.

VVD norāda, ka nolietota transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) neatbrīvo no tālākas atbildības. Transportlīdzekli jānoraksta atbilstoši normatīvo aktu kārtībai, nolietotu transportlīdzekli norakstīt un izsniegt likvidācijas sertifikātu ir tiesīgs tikai komersants, kurš VVD ir saņēmis atbilstošu atļauju darbībām ar nolietotajiem transportlīdzekļiem. Informācija par izsniegtajām atļaujām pieejama VVD publisko datu reģistrā: http://registri.vvd.gov.lv/.

Kampaņas ietvaros VVD īstenoja principu “Konsultē vispirms!”, sniedzot konsultācijas par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un stāstot par rīcībām, kas jāveic, lai nodrošinātu vides prasību ievērošanu. Uzņēmumos, kur pārkāpumi konstatēti, tiek noteikts laiks tos novērst, VVD veic konkrēto objektu uzraudzību pēc noteiktā termiņa beigām.

Gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas par negodprātīgu rīcību pret vidi kādā no autoservisiem, VVD aicina iedzīvotājus ziņot, zvanot uz +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju. Noskaidrot, vai Jūsu izvēlētais autoserviss ir reģistrējis piesārņojošo darbību VVD, iespējams publiski pieejamā dienesta reģistru vietnē: www.registri.vvd.gov.lv (sadaļā “Atļauju un licenču meklētājs”, C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs vai arī meklēt to piesārņojošo darbību vietu kartē).