Jaunumi pārskati
info

Valsts vides dienests (VVD) ieviesis automatizētu risinājumu atgādinājumu izsūtīšanai par četriem pārskatu veidiem:

  • Pārskats par dabas resursu lietošanu
  • Pārskats par derīgo izrakteņu ieguvi
  • Pārskats par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
  • Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem

Izsūtīšana notiek automātiski, ņemot vērā VVD informācijas sistēmas datubāzē uzkrāto informāciju par atļaujām un licencēm, to darbības veidiem un pārskatu iesniegšanas pienākumiem. Atgādinājumu uz savu e-adresi vai e-pasta adresi saņem fiziskā vai juridiskā persona, kurai izsniegta šāda tipa licence vai atļauja:

  • A vai B kategorijas atļauja piesārņojošo darbību veikšanai.
  • C kategorijas reģistrācija piesārņojošo darbību veikšanai
  • Dabas resursu lietošanas atļauja
  • Zemes dzīļu izmantošanas licences
  • Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Katram licences / atļaujas veidam ir definēti individuāli laika periodi atgādinājumu izsūtīšanai un atgādinājumi tiks izsūtīti divas reizes. VVD aicina pievērst uzmanību atgādinājumos ietvertajai informācijai un savlaicīgi iesniegt pārskatus.