Atkritumi
VVD informē - No 6000 tonnām dažāda veida atkritumu atbrīvota teritorija Rīgā, Kurzemes prospektā 3

Valsts vides dienests (VVD) ziņo - no būtiska un ilgstoša piesārņojuma attīrīta industriālajā teritorijā Kurzemes prospektā 3, Rīgā. Kopumā teritorijā atradās ~6000 tonnu dažāda veida atkritumu, tajā skaitā atkritumi, kas klasificējami kā bīstami. Konkrētā situācija pierāda – ne vienmēr zemes īpašnieks ir informēts par nomnieku veiktajām darbībām zemes īpašumā, nomnieka darbību sekas var būt paliekošas un sarežģīti risināmas. VVD aicina industriālo teritoriju īpašniekus atbildīgi organizēt savu īpašuma pārvaldīšanu un pārliecināties, vai nomnieki darbojas saskaņā ar nomas līgumu un ir saņēmuši nepieciešamās atļaujas atkritumu apsaimniekošanai.

“VVD regulāri saskarās ar situācijām, kad teritoriju nomnieki rada ne vien vides piegružojumu, bet jau vides piesārņojumu. Šāda nomnieku rīcība rada potenciālus riskus un sarežģījumus tālākai īpašuma attīstīšanai, ja teritorija tiek iekļauta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Neveicot piesārņojuma ierobežošanas un likvidēšanas pasākumus savlaicīgi, paredzamās izmaksas piesārņojuma izpētei un apsaimniekošanai būtiski pieaug,” par nepieciešamību zemes īpašniekiem rūpīgi izvērtēt nomniekus, stāsta VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvades direktors Kalvis Avotiņš.

Kurzemes prospektā 3, Rīgā, iepriekš vairākkārt konstatēta prettiesiska būvniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ko organizēja dažādas personas. Pamatojoties uz to, teritorija ilgstoši bijusi iekļauta VVD problēmobjektu sarakstā. Teritorijā notikusi arī atkārtota pretlikumīgi uzglabāto atkritumu degšana. Ar mērķi saukt pārkāpējus pie atbildības un panākt atkritumu izvešanu no teritorijas, sadarbībā ar Valsts policijas un Rīgas valstspilsētas atbildīgajām struktūrām, VVD vairākkārt pret iesaistītajām personām vērsa likumā paredzētos administratīvos ietekmēšanas līdzekļus.

Turpinot darbu ar nekustamo īpašuma īpašnieku, 2022. gada beigās tika izstrādāta piesārņojuma izpētes programma un uzsākti sagatavošanās darbi atkritumu izvešanai no objekta teritorijas. 

2023. gadā organizēti atkritumu atrakšanas un pāršķirošanas darbi, to izvešana no objekta teritorijas un nodošana atkritumu tālākai apsaimniekošanai, kas prasīja ievērojamus finanšu līdzekļus. VVD uzsver - likumīga atkritumu apsaimniekošana ir ,,lētāka”, nekā darbību kopums nelikumīgas atkritumu apsaimniekošanas radīto seku novēršanai.