Atkritumi RAS
Ražotāju atbildības sistēma

Šī gada 2. novembrī, Valsts vides dienests (VVD) piedalījās Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas rīkotajā konferencē “Kā iedarbināt aprites ekonomiku? Latvijas scenārijs” Jelgavā, kuras laikā VVD ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina dalījās ar plašu informāciju par VVD lomu un iesaisti aprites ekonomikas ieviešanā. Ar mērķi apspriest un meklēt inovatīvus risinājumus saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, konferencē pulcējās nozares eksperti, interesenti un valsts pārstāvji.

Pasākumā tika prezentētas tēmas, kas aptver plašu diapazonu - no aprites ekonomikas pārejas līdz finansējuma jautājumiem un VVD lomu šajā procesā. Vienlaikus tika diskutēts par pašvaldību ietekmi, atbildību un darbību aprites procesos.

VVD prezentācijas ietvaros norādīja, ka VVD 2022.gadā administrēja un uzraudzīja 14 ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas (turpmāk – RAS), kuru ietvaros 7531 ražotāji ieguvuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, elektriskām un elektroniskām iekārtām, izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem un depozīta iepakojumu kopumā 272 milj. EUR apmērā.

VVD detalizēti atspoguļoja RAS izmaksu rādītāju struktūru 2022. gadā, kur galvenās izmaksu sadaļas, kas veido būtisku daļu no kopējām izmaksām ir savākšana - 44% jeb 17 milj. EUR un pārstrāde un reģenerācija - 28% jeb 10,5 milj. EUR. Tika apskatīts arī savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas rādītāju izvērtējums, atzīmējot, ka ražotāju atbildības sistēmas sekmīgi īsteno atkritumu pārstrādes normu sasniegšanu. Vērtējot pārstrādes un reģenerācijas apjomus 2022. gadā tika sniegts ieskats arī par to kur tiek veikta dalīti vākto materiālu pārstrāde vai reģenerācija, kā pozitīvu momentu uzsverot, ka lielākā daļa materiālu 2022.gadā tika pārstrādāta vai reģenerēta Latvijā - 130 900 t, Eiropas savienības teritorijā - 105 371 t un ārpus Eiropas savienības - 5 643 t.

Šī informācija ir būtiska, lai novērtētu valsts resursu pārvaldību, ilgtspējīgas attīstības panākumus un vides aizsardzības pasākumu efektivitāti. Tāpat uzsvērts, ka ražotāju atbildības sistēmām jāveicina atkritumu dalīta vākšana un atkārtota izmantošana. Šie aspekti ir būtiski, lai panāktu ilgtspējīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu.

Konferences laikā prezentēti atkritumu pārstrādes risinājumi, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas un siltumenerģijas ražošanas modernizācijas modeļi, tādā veidā  piedāvājot iespēju apmainīties ar pieredzi un veidot jaunas idejas, kas var veicināt ilgtspējīgas prakses attīstību atkritumu apsaimniekošanā. Pasākums ne tikai kalpoja kā platforma ideju apmaiņai un diskusijām, bet arī veicināja sadarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm.