atvertie dati zemes dzīles
VVD publicē bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju datus atvērto datu formātā

Latvijas Atvērto datu portālā ir pieejama jauna datu kopa - Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas.

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkal izmantošanas ierobežojumiem, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Datu kopa satur informāciju par:

  • Atļaujas numurs
  • Atļaujas statuss
  • Zemes dzīļu izmantotājs
  • Zemes dzīļu izmantotāja reģistrācijas numurs
  • Adrese
  • Atradnes objekta nosaukums
  • Atļauja derīguma termiņi
  • Atļaujas atcelšanas datums
  • Izsniedzējs
  • Derīgo izrakteņu veidi.

Brīvi pieejamos atvērtos datos var pārliecināties par to, vai derīgo izrakteņu piedāvātājam ir spēkā esoša atļauja, kas dod tiesības iegūt konkrētus derīgos izrakteņus, vai arī salīdzināt piegādātāja norādīto derīgo izrakteņu izcelsmes vietu ar informāciju atvērtajos datos un pārbaudīt vai konkrētajam objektam ir spēkā esoša bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja. Tas var izrādīties augstākā mērā svarīgi būvniecības objektu būvniekiem vai būvmateriālu ražotājiem gadījumos, kad ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums.

Tā kā pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, tad runa ir tikai par bieži sastopamiem derīgiem izrakteņiem. Atbilstoši likuma “Par zemes dzīlēm” pielikumā uzskaitītajam, tie ir: māls, smilts, smilts-grants, smilšmāls, mālsmilts, aleirīts, irdenie saldūdens kālķieži, kā arī kūdras iegulas līdz 5 hektāru platībā vienam īpašniekam piederoša īpašuma robežās.

Atvērtie dati uzlabos iespējas tirgus dalībniekiem noorientēties derīgo izrakteņu piedāvājumā. Ņemot vērā to, ka šajos datos ir norādīta gan ieguves vietas adrese, gan iegūstamo derīgo izrakteņu veids, ir iespējams plānot derīgo izrakteņu iegādi no tuvākā piedāvātāja. Savukārt sabiedrībai ir iespēja pārliecināties par derīgo izrakteņu ieguves aktivitāšu tiesiskumu savu mājsaimniecību tuvumā.

Valsts vides dienests (VVD) norāda, lai varētu uzsākt derīgo izrakteņu ieguves procesu, pēc bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanas, ir jāizstrādā derīgo izrakteņu ieguves projekts, kuru jāsaskaņo VVD.