atļaujas atvertie dati ūdens
VVD publicē ūdens resursu lietošanas atļauju datus atvērto datu formātā

Latvijas Atvērto datu portālā ir pieejama jauna datu kopa – Ūdens resursu lietošanas atļaujas.

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkal izmantošanas ierobežojumiem, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Datos iekļauta informācija par atļaujas numuru, atļaujas statusu, operatora reģistrācijas numuru, atļaujas derīguma termiņu, paredzētās darbības raksturojumu un plānoto ūdens patēriņu. Datos atsevišķi ir izdalīta pazīme “HES”, kas norāda, ka atļauja ir izsniegta hidroelektrostacijas darbībai.

Brīvi pieejamos atvērtos datos var pārliecināties par to, vai operatoram ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja. Informācija par atļaujām būs noderīga vides aizsardzības nozares profesionāļiem.