metodiskais_materials

2022.gada 4.augustā Valsts vides dienests (VVD) tikās ar biedrību “Zemnieku Saeima” ar mērķi pārrunāt aktuālo lauksaimniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanā un VVD īstenoto Lauksaimniecības operatoru kontroles programmu 2021.- 2025.gadam.

Biedrība “Zemnieku Saeima” prezentēja aptaujas rezultātus par lauksaimnieku atkritumu apsaimniekošanas paradumiem. Viena no būtiskākajām problēmām, kas tika izcelta - daļa no aptaujātajiem respondentiem nešķiro (13,71%) vai šķiro tikai dažreiz (17,43%) lauksaimniecībā izlietotos iepakojumus. No tiem, kas nešķiro norāda, ka saimniecībā nerodas pietiekošs iepakojuma apjoms (35,71%). Savukārt lielākā daļa no aptaujātajiem respondentiem, kas nešķiro uzskata, ka nav pieejama atkritumu apsaimniekošanas iespējas reģionā (33,33%), vai arī nav pietiekošas informācijas par iepakojuma apsaimniekošanu (19,05%). Tomēr daļa no aptaujātajiem lauksaimniekiem norāda, ka iepakojumu sadedzina vai ierok zemē (14,29%). Vienlaikus tiek norādīts, ka 65,85% respondentu šķirotu iepakojumus, ja tiktu nodrošinātas ērtas iespējas nodot tos pārstrādei. Kopējais respondentu skaits, kas piedalījās aptaujā – 356.

Zemnieku Saimes pārstāvis uzsvēra, ka zemniekiem ir nepieciešama informācijas pieejamība par aktuāliem uzņēmumiem, kuri veic darbības ar lauksaimniecībā radušajiem atkritumiem. Dienests informēja par iespējām meklēt informāciju VVD Vides dati un reģistru vietnē (https://registri.vvd.gov.lv/), vienlaicīgi VVD sagatavojot zemniekiem īsu video, kā ērti atrast informāciju, ne tikai par atļaujām, bet arī par pārbaudes rezultātiem.

Sanāksmes otrajā daļā VVD prezentēja Lauksaimniecības operatoru kontroles programmu, tās īstenošanas pirmos rezultātus un secinājumus. Tika izskaidrots Programmas mērķis, situācijas analīze, iemesli un plānotie sasniedzamie mērķi, kā arī paredzamais laika periods, kādā plānots veikt lauksaimnieku operatoru kontroles.

Pirmā pusgada kontroles rezultāti skaidri norāda (40% gadījumos konstatēti pārkāpumi kūtsmēslu apsaimniekošanā), ka nepieciešams veikt pastiprinātu kontroli un veikt pasākumus, lai panāktu lauksaimnieku operatoru piesārņojošo darbību atbilstību vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Tostarp tika arī prezentēta VVD vienotā rīcība gadījumiem, kad nav izbūvēta kūtsmēslu krātuve atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iespējamie risinājumi.

VVD un biedrība “Zemnieku Saeima” vienojās par sadarbības turpināšanu, organizējot nākamās tikšanās.  Biedrības “Zemnieku Saeima” pārstāvjiem interesējošie jautājumi, kuros turpināsim sarunas:

  • Ražotāju atbildības sistēma un lauksaimnieku loma tajā
  • Pareiza dabas resursu nodokļa aprēķināšana
  • Informācijas pieejamība VVD mājas lapā par aktuālajiem uzņēmumiem, kuriem atļautas darbības ar lauksaimniecībā radušajiem atkritumiem
  • Kūtsmēslu krātuves/lagūnas, to aprīkošana ar paraugu ņemšanas vietām.

Valsts vides dienests izstrādājis jaunus metodiskos materiālus lauksaimniecības un lopkopības uzņēmumiem: