Zemes dzīļu seminārs

Šī gada 9. un 10. jūnijā, Valsts vides dienesta (VVD) zemes dzīļu inspektori semināra laikā pilnveidoja iemaņas darbā ar dienestam pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem - tajā skaitā apguva globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēja sniegtās iespējas. Praktiskajām mācībām tika izvēlēti vairāki Bārbeles pagastā vienkopus esoši derīgo izrakteņu ieguves objekti, no kuriem galvenās darbības notika smilts atradnēs “Palejas 2020” un “Medņi”.

VVD, zemes dzīļu kontroles inspektoru veikto ekspresmērījumu efektivitātes uzlabošanai un arī praktiskākai objektu apsekošanai, ir iegādājies globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēju. Par tā pielietojumu un praktiskām zināšanām darbā ar datiem ir veiktas konsultācijas ar Latvijas Universitātes pasniedzējiem un AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem. Seminārā, izmantojot tehniskos līdzekļus, īpaša uzmanība tika veltīta GNSS uztvērēja pielietošanas zināšanu pārnesei praktiskajā inspektoru darbā. Jaunas zināšanas ieguva kā ilggadējie, tā nesen darbu uzsākušie VVD darbinieki.

Pirmajā semināra dienā zemes dzīļu inspektoriem tika demonstrēts un skaidrots kā labāk ekspresmērījumu izpildei pielietot dažādus dienesta rīcībā esošus mērinstrumentus un tehniskos līdzekļus, tai skaitā GNSS uztvērēju. Savukārt otrās dienas tēma bija rekultivācijas prasību izpildes panākšana derīgo izrakteņu ieguves vietās. Iepriekš tika sagatavots metodiskais materiāls un instrukcijas, kas papildināja praktiskajās nodarbībās rādīto un skaidroto.

Praktisko apmācību seminārā gūtās zināšanas un iemaņas būs noderīgas ne tikai projekta “SentiCheck” paredzēto apsekojamo objektu uzmērīšanai un informācijas iegūšanai, ko varēs izmantot satelītdatu analīzei, bet arī veicot ikdienas kontroli atradnēs, kas kontrolmērījumu rezultātā ļaus iegūt precīzākus datus par konstatētajiem faktiem.

Ņemot vērā VVD rīcībā esošo mērinstrumentu klāstu, apmācību seminārā zināšanu pārnese un mērinstrumentu pielietošanas demonstrācija tika organizēta balstoties uz VVD darbinieku gūtajām prasmēm un pieredzi. Daloties ar šīm prasmēm, īpaši svarīgi bija sniegt praktiskās iemaņas jaunajiem valsts vides inspektoriem.

VVD šī gada prioritāte zemes dzīļu jomas kontrolē ir faktu konstatācija un nostiprināšana, pielietojot ekspresmērījumus. Lai arī šādas pārbaudes var aizņemt ilgāku laiku, pārējais pierādīšanas process pārkāpumu gadījumā būs ātrāks un konkrētāks. Tāpēc derīgo izrakteņu ieguvēji var sagaidīt to, ka inspektori, veicot pārbaudes, biežāk pielietos dažāda veida mērinstrumentus un tehniskos līdzekļus. Secinājumi tiks pamatoti uz pārbaudēs konstatēto un ar ekspresmērījumiem nostiprināto informāciju, kas ne vienmēr var būt labvēlīgi ieguvējiem.

VVD aicina derīgo izrakteņu ieguvējus, veicot ieguvi, ik dienu rūpēties par licences nosacījumu un ieguves projektā paredzētās kārtības ievērošanu. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta otro daļu, valsts vides inspektors ir tiesīgs ņemt paraugus un veikt kontrolmērījumus. Šīs tiesības tiks arvien biežāk izmantotas.

Seminārs tika organizētas Eiropas Kosmosa aģentūras finansētā pilotprojekta “SentiCheck” ietvaros, kura īstenošanu nodrošina Vides risinājumu institūts sadarbībā ar VVD.

Projekta mērķis ir satelītattēlu pielietojums derīgo izrakteņu ieguves vietu attālinātam monitoringam, kas sniegtu VVD atbalstu operatīvai un mērķētai pārbaužu organizēšanai.

Projektā tiks izstrādāts viedā risinājuma prototips, kurā nepieciešamo satelītdatu salīdzināšanas un analīzes procesu veiks automatizēta sistēma. Dienests sagaida, ka šāds risinājums ļaus regulāri un visaptveroši sekot līdzi derīgo izrakteņu ieguves aktivitātēm visā Latvijas teritorijā, atvieglos un uzlabos reaģēšanas spējas uz iespējams nelikumīgu ieguvi, un pēc tā vadoties, inspektori varēs operatīvi veikt mērķētas pārbaudes. Projekta realizācijas periods ir no 01.03.2022. līdz 28.02.2023. Projektu finansē Eiropas Kosmosa aģentūra.