Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zveju īpašos nolūkos (zivkopība, aklimatizācija, kontrolzveja, melioratīvā un cita veida zveja) un zinātniskās izpētes nolūkos veic, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotiem ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, zivsaimniecības programmām vai projektiem, kas pamatoti ar zinātniskām rekomendācijām, un pēc atļaujas (licences) saņemšanas Valsts vides dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Iesniedzējs iesniegumam pievieno valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotu ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu kopijas, to zivsaimniecības programmu vai projektu kopijas, kuri nosaka nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī dokumentu, kurā norādīta informācija par paredzamajām atkāpēm no rūpnieciskās zvejas vai makšķerēšanas noteikumiem un norāde par tiem nozvejas apjomiem, kas netiek ieskaitīti zvejniekiem noteiktajos nozvejas limitos. Ja iesniedzējs ir institūts, tā iesniegto zivsaimniecības programmu saskaņo ar Zemkopības ministriju. Ja kādā no minētajiem dokumentiem paredzēta vairāku atļauju (licenču) izsniegšana, attiecīgos dokumentus atkārtoti iesniegt nav nepieciešams.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts klātienē vai pa pastu.
  Vienlaikus ar atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Valsts vides dienests izsniedz zvejas žurnālu.