Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija nodrošina piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegums par C kategorijas piesārņojošu darbību jāiesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt piesārņojošo darbību. Iesniegums jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

  Iesniegumu C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā operators iesniedz dienesta informācijas sistēmā. Iesniegumā iekļaujamā informācija norādīta Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 5. pielikumā. Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem arī ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļauju.

  Nepieciešamības gadījumā pēc VVD pieprasījuma operatoram jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas reģistrē C kategorijas piesārņojošo darbību, ja tā atbilst vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Būtisku izmaiņu gadījumā dienests veic izmaiņas C kategorijas reģistrācijā.

  Informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju dienests ievieto savā tīmekļvietnē. Dienests par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju informē pašvaldību.

Saņemt pakalpojumu