Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija nodrošina piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Iesniegums jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

  Iesniegumu C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā operators iesniedz dienesta informācijas sistēmā. Iesniegumā iekļaujamā informācija norādīta Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 5. pielikumā. Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem arī ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļauju.

  Nepieciešamības gadījumā pēc VVD pieprasījuma operatoram 14 kalendāro dienu laikā jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas reģistrē C kategorijas piesārņojošo darbību, ja tā atbilst vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Būtisku izmaiņu gadījumā dienests veic izmaiņas C kategorijas reģistrācijā.

  Informāciju par veikto reģistrāciju Dienests nosūta operatoram uz e-adresi vai e-pasta adresi.


  Informācijas publicēšanu un paziņojumu izsūtīšanu Valsts vides dienests nodrošina automātiski tiklīdz iesniegumam būs mainīts statuss.
  Ja piesārņojoša darbība nebūs atļauta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tad Valsts vides dienests atteiks veikt reģistrāciju un Jūs uz e-pastu vai e-adresi saņemsiet paziņojums par iesnieguma noraidīšanu ar informāciju
  par noraidīšanas iemeslu. Paziņojums tiek nosūtīts automātiski, tiklīdz iesniegumam būs mainīts statuss.

  Informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju dienests ievieto savā tīmekļvietnē. Dienests par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju informē pašvaldību, automātiski nosūtot paziņojumu e-adresē.

Saņemt pakalpojumu