Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošināt derīgo izrakteņu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ( izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas kārtība" 6. un 7. punktu) un tam pievienotajiem dokumentiem ( oriģināli vai apstiprinātas kopijas)
  Ja nav iesniegta visa Ministru kabineta noteikumu Nr.696 punktos 6. un 7., minētā informācija, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemāsnas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.

  Valsts nodevu apmēri ir noteikti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi". Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu