Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu izsniegšana un arhivēšana tiek veikta, lai nodrošinātu darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem iesaistīto darbinieku apstarošanas kontroli un uzraudzību

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastā (ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai e-pakalpojumā (https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/jsa/, izvēloties iesnieguma veidu dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanai).
  Iesniegumā jānorāda:
  1) darbinieka, kuram pieprasāt dozu uzskaites grāmatiņu, vārds, uzvārds, personas kods,
  2) pasta adrese, uz kuru vēlaties saņemt grāmatiņu,
  3) kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts), lai neskaidrību gadījumā varētu sazināties ar iesniedzēju.
  Šo pašu iesniegumu aizpilda un iesniedz, lai saņemtu grāmatiņu, kas jau atrodas arhīvā.
  Grāmatiņas izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" dozu uzskaites grāmatiņa ir jāsaņem darbiniekam, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Dozu uzskaites grāmatiņā iekļaujamās informācijas saturs un tās aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumu Nr. 1284 VII nodaļā.

  Ja darbinieks strādā vairākās vietās?

  Laikā, kad darbinieks veic darbības operatora kontrolētajā zonā, grāmatiņu glabā darbu vadītājs. Ja darbinieks veic darbus ar jonizējošā starojuma avotiem pie vairākiem operatoriem, viņš informē darba vadītāju par citām darbavietām, lai nodrošinātu korektu informācijas aizpildīšanu grāmatiņā. Darbu vadītājs grāmatiņu izsniedz darbiniekam uz obligātās veselības pārbaudes veikšanas laiku, kā arī tad, ja darbiniekam nepieciešams aizpildīt grāmatiņu pie cita darba devēja (operatora).

  Ja grāmatiņa aizpildīta vai sabojāta?

  Operators lietošanai nederīgo vai aizpildīto grāmatiņu nodod Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram, kā arī nekavējoties informē par katru grāmatiņas nozaudēšanas gadījumu. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 10 darba dienu laikā pēc lietošanai nederīgās vai aizpildītās grāmatiņas saņemšanas vai informācijas saņemšanas par nozaudēšanu izsniedz jaunu dozu uzskaites grāmatiņu.

  Ja darbinieks pārtrauc darba attiecības vai arī vairs nestrādā ar jonizējošā starojuma avotiem?

  Darbiniekam pārtraucot darba attiecības ar operatoru (darba devēju), dozu uzskaites grāmatiņa jānodod Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram, tai pievienojot aizpildītu iesniegumu par dozu uzskaites grāmatiņas nodošanu arhīvā.

  Ziņas par darbinieka saņemtajām jonizējošā starojuma dozām operators un VVD RDC glabā līdz laikam, kad darbinieks sasniedz vai būtu sasniedzis 75 gadu vecumu, bet ne mazāk kā 30 gadu pēc attiecīgo darbu veikšanas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sagatavotās individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas tiek izsūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi. No arhīva izsniegtās grāmatiņas tiek sūtītas ierakstītā sūtījumā.