Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nozvejas sertifikāts ir nepieciešams zivju produktu importam Eiropas Savienībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana notiek klātienē Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā Voleru ielā 4, Rīgā, LV-1007.
  Pakalpojuma pieprasītājam Valsts vides dienestam ir jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši Padomes regulas (EK) Nr. 1005/2008 prasībām.
  Padomes regula (EK) 1005/2008 ir piemērojama attiecībā uz visiem zvejas produktiem (apstrādātiem vai neapstrādātiem), kuru izcelsme ir trešās valsts zvejas kuģi un kas tiek ievesti Eiropas Savienībā ar jebkuru transportlīdzekli.

  Imports:

  Importētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās ievešanas Latvijā iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam trešās valsts kompetento iestāžu apstiprinātu nozvejas sertifikātu.
  Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments veic nozvejas sertifikātā minētās informācijas pārbaudi un apstiprināšanu. Saskaņā ar noteikto procedūru muitas atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas neatļaut zivju produkcijas importu Latvijas teritorijā no trešās valsts, ja par kravu nav iesniegts nozvejas sertifikāts, kā arī, ja Zvejas kontroles departaments ir aizliedzis importu (ir pamats aizdomām, ka zivis iegūtas nelegāli).

  Reeksports:

  Reeksporta veicējs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam nozvejas sertifikātu, kurā ir bijušas veiktas attiecīgās atzīmes par zivju produkcijas importu Latvijā. Ja tiek reeksportēts viss ievestais zivju daudzums, jāiesniedz nozvejas sertifikāta oriģināls, bet, ja tiek reeksportēta tikai daļa no ievestās produkcijas, iesniedzama kopija.
  Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments veic informācijas pārbaudi un nozvejas sertifikāta reeksporta sadaļas apstiprināšanu.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts Padomes regulā (EK) Nr. 1005/2008 noteiktajā kārtībā.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu