Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma saņēmējs: jebkura persona.

Laika posms, kurā iestāde sniedz pakalpojumu: maksimālais termiņš – 1 mēnesis.

Pakalpojuma maksa: Jāsamaksā valsts nodeva, saskaņā ar 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.

Pakalpojuma pieteikšanas apraksts:
1. Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
2. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).
3. Jāiesniedz iesniegums pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).
4. Iesnieguma veidlapa: http://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas/.

Pakalpojuma saņemšanas apraksts:
1. Pazemes ūdeņu atradnes pasi saņemt klātienē vai pa pastu.
2. Saņemot pasi klātienē, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt licenci juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
3. Brīdinājums:
• Nesamaksājot nodevu, pases izsniegšana tiks atteikta.

Pārsūdzības iespējas:
Vides pārraudzības valsts birojā.

Normatīvo aktu uzskaitījums, kas attiecas uz pakalpojumu:
04.06.1996. Likums „Par zemes dzīlēm”;
06.09.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

Noderīga informācija:
Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV11TREL1060210929300

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Pakalpojumu var saņemt:
  • Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  • Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
  • Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
  2. Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.
  3. Jāiesniedz iesniegums pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).

  Valsts nodeva par derīgo izrakteņu atradnes pasēm noteikta Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi". Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pases tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu