Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai atbilstoši likumdošanas prasībām veiktu virszemes ūdensobjektu padziļināšanu vai tīrīšanu neradot kaitējumu vai apdraudējumu videi un dabai

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums, kā arī jāpievieno visi nepieciešamie papilddokumenti.

  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Par tehnisko noteikumu sagatavošanu noteikta valsts nodeva 50 EUR. Valsts nodevu maksā paredzētās darbības ierosinātājs pirms attiecīgo tehnisko noteikumu sagatavošanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu). Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

  Valsts nodeva nav jāmaksā, ja paredzētajai darbībai nepieciešams atzinums, kurā noteikts, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti elektroniskā formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu