Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts vides dienestā.

  Tehniskie noteikumi būvniecībai no 2020.gada 1.janvāra jāpieprasa Būvniecības informācijas sistēmā.

  Pieteikt paredzēto darbību (kas nav būvniecība) var arī elektroniski, aizpildot tiešsaites formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE",
  Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novertējums saskaņā ar „Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai arī darbībām, kuras minētas Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" pielikumā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.

  Ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai iesniegums tehniskajiem noteikumiem nav jāiesniedz.

  Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas.

  E-pakalpojumā valsts nodevas apmaksu var veikt tiešsaistes režīmā, izvēloties maksājuma veidu "Maksāt uzreiz, izmantojot maksājumu moduli".
  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu internetbankā pirms iesnieguma iesniegšanas, lūdzam norādīt datus par veikto nodevas maksājumu, izvēloties maksājuma veidu "Samaksāts ar pārskaitījumu uz rekvizītiem". Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

  No valsts nodevas par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu iesniedzējam nosūta elektroniska dokumenta formā un triju darbdienu laikā pēc to izsniegšanas ievieto dienesta reģistru vietnē.

  Atbilde tiek sniegta elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Tehnisko noteikumu reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tehniskie noteikumi - valsts nodeva0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu