Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan klātienē vai attālināti, gan kā e-pakalpojumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt attiecīgo darbību.

  Tehniskie noteikumi būvniecībai no 2020.gada 1.janvāra jāpieprasa Būvniecības informācijas sistēmā.

  Pieteikt paredzēto darbību (kas nav būvniecība) var arī elektroniski, aizpildot tiešsaites formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE",
  Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novertējums saskaņā ar „Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai arī darbībām, kuras minētas Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" pielikumā.

  Ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai iesniegums tehniskajiem noteikumiem nav jāiesniedz.

  Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas.

  Valsts nodevas apmērs par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ir 50 euro.
  Rekvizīti
  Reģistrācijas Nr.: 90000597275
  Banka/Iestāde: Valsts kase
  Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22
  Konts: LV10TREL1060210929900

  No valsts nodevas par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu iesniedzējam nosūta papīra vai elektroniska dokumenta formā un triju darbdienu laikā pēc to izsniegšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tehniskie noteikumi - valsts nodeva0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu