Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar „Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai arī darbībām, kuras minētas Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" pielikumā.

  Tehniskie noteikumi būvniecībai jāpieprasa Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) https://bis.gov.lv/.

  Ja darbība nav būvniecība, iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai iesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā "TULPE".

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese ap@vvd.gov.lv un pasts.

  Ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienestā sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai, iesniegums tehniskajiem noteikumiem nav jāiesniedz.

  Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas.

  E-pakalpojumā valsts nodevas apmaksu var veikt tiešsaistes režīmā, izvēloties maksājuma veidu "Maksāt uzreiz, izmantojot maksājumu moduli".
  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu internetbankā pirms iesnieguma iesniegšanas, lūdzam norādīt datus par veikto nodevas maksājumu, izvēloties maksājuma veidu "Samaksāts ar pārskaitījumu uz rekvizītiem". Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

  No valsts nodevas par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tehniskie noteikumi, atzinums vai atteikums tiek sagatavots elektroniska dokumenta formā un triju darbdienu laikā pēc to izsniegšanas publicēts Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

  Ja darbība ir būvniecība, tad vides tehniskos noteikumus Valsts vides dienests ievieto Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

  Ja darbība nav būvniecība, tad vides tehniskos noteikumus Valsts vides dienests nosūta uz iesniedzēja e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Tehnisko noteikumu reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtie-tehniskie-noteikumi/.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tehniskie noteikumi - valsts nodeva0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu