Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan klātienē vai attālināti, gan kā e-pakalpojumu.

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdienās8.30 - 17.00
 • Otrdienās8.30 - 17.00
 • Trešdienās8.30 - 17.00
 • Ceturtdienās8.30 - 17.00
 • Piektdienās8.30 - 17.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt attiecīgo darbību.
  Pieteikt paredzēto darbību var arī elektroniski, aizpildot tiešsaites formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE", identifikācijai izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. Saite uz IS "TULPE": http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/.

  Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novertējums saskaņā ar „Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai arī darbībām, kuras minētas Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" pielikumā.

  Ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai iesniegums tehniskajiem noteikumiem nav jāiesniedz.

  Ja darbībai ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus 10 darbadienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
  Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 20 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un būves lietošanas veids, kā arī būvatļaujas (kopiju) saņemšanas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tehniskie noteikumi - valsts nodeva0.00

Saņemt pakalpojumu