Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zemes dzīļu izmantošanas licences pamatuzdevums ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var saņemt:
  • Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  • Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
  • Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.

  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz iesniegums zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai (saskaņā ar 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 22.punktu un 23.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).

  Iesniegumā norāda zemes dzīļu izmantošanas veidu, uz kuru vēlas saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci.
  Ja nav iesniegta visa MK noteikumu Nr.696 22.punktā un 23.punktā minētā informācija, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.

  Valsts nodevu apmēri ir noteikti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi". Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Valsts vides dienests veic atgādinājumu izsūtīšanu operatoriem par licences termiņa beigām, lai veicinātu to, ka operators ievēro izsniegto atļauju termiņus un laicīgi iesniedz iesniegumus jaunu atļauju saņemšanai. Izsūtīšana notiek automātiski, ņemot vērā Valsts vides dienesta informācijas sistēmas datubāzē uzkrāto informāciju par licences beigu datumu. Atgādinājumu uz savu e-adresi vai e-pasta adresi saņem katra fiziskā vai juridiskās persona, kurai izsniegta šāda tipa licence.

  Licenču reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā, ģeoekoloģiskā un ģeofizikālā izpēte uz laiku līdz pieciem gadiem EUR
Ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā, ģeoekoloģiskā, ģeofizikālā izpēte un ģeotehniskās kategorijas būvju celtniecība uz laiku līdz vienam gadam EUR
Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana uz laiku līdz pieciem gadiem EUR
Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana uz laiku līdz vienam gadam EUR
Derīgo izrakteņu ieguve EUR
Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana EUR
Urbumu izveide, remonts, aprīkošana un likvidācija EUR