Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Licence nepieciešama, lai ilgtspējīgi apsaimniekotu un izmantotu Baltijas jūras un citu starptautisko ūdeņu zivju resursus

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti:
  –iesniegums;
  –rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (kopiju) un ikgadējā nomas līguma protokolu (kopiju), nomas kuģiem – Zvejniecības komisijas sēdes protokola izrakstu (kopiju);
  speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (kopiju). Dokumentu oriģinālus jāuzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas (licences) tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Pēc pieprasījuma Valsts vides dienests var sagatavot licences papīra formā un izsniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu.

Saņemt pakalpojumu