Statuss:
Noslēdzies
foto

Seminārā - jaunumi ES un Latvijas likumdošanā ķīmisko vielu pārvaldības jomā

No 7. līdz 9. maijam Jelgavā uz otro no četriem semināriem par ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem pulcēsies Valsts vides dienesta (VVD) inspektori un eksperti. Semināra tēma - “ES un Latvijas likumdošanas par darbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem aktualitātes”.

Trīs dienu laikā tiks izskatīti tie kontroļu un atļauju sagatavošanas aspekti, kam īpaši jāpievērš uzmanība saistībā ar ES regulās un direktīvās, kā arī LR likumdošanā veiktajiem grozījumiem un jaunajiem tiesību aktiem.

Jautājums ir īpaši aktuāls šobrīd, kad, sākot no 31. maija, vielām, kas tiek saražotas vai ievestas ES  vienas tonnas vai lielākā apjomā, jābūt reģistrētām. Par to, kāda situācija ir Latvijā, kādi riski sagaidāmi, semināra dalībniekus informēs kompetentās iestādes Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) speciālisti.

Darbs pie atļauju kvalitātes uzlabošanas turpināsies, uzklausot uzņēmēju viedokli par ķīmiskajām vielām piesārņojošo darbību atļaujās. Ieskatu šajā jautājumā sniegs SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvji, kam ir ievērojama pieredze, sniedzot konsultācijas un sagatavojot iesniegumus piesārņojošās darbības veikšanai.

Ķīmisko vielu un maisījumu Drošības datu lapas (DDL) – svarīgs dokuments, kas katram uzņēmējam, kurš strādā ar ķīmiskajām vielām, ir jāizmanto ikdienas darbā, lai nepieļautu kaitējumu cilvēka veselībai un videi. VVD inspektoriem un ekspertiem ir jāprot noteikt, vai DDL atbilst lietotajai vielai un vai tajā ir visa nepieciešamā informācija. SIA “Kompetences centrs” speciālisti palīdzēs atsvaidzināt iemaņas, gan norādīs uz specifiskām niansēm, ko svarīgi ievērot.

Arī šajā seminārā tiks turpināta pirmajā iesāktā prakse - iegūtās zināšanas nekavējoties tiek pārbaudītas un nostiprinātas, semināra dalībniekiem dodoties tematiskajās pārbaudēs uz četriem Jelgavas reģiona uzņēmumiem, kuru ražošanas procesos nozīmīgu lomu ieņem ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana.

Projekts “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai”, kura sastāvdaļa ir šis seminārs, tiek īstenots ar LVAF finansiālu atbalstu.