Statuss:
Noslēdzies
foto

Seminārā pārņem pieredzi no citām ķīmiskās vielas un to maisījumus kontrolējošām institūcijām

Ar jauniem izaicinājumiem ir noslēdzies LVAF atbalstītā projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā” trešais seminārs, kas šoreiz notika Rīgā. Tā saturs pilnībā attaisnoja izvirzīto semināra tēmu - “VVD loma un vieta ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā”. Veselības inspekcijas, Valsts darba inspekcijas, muitas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālistes, daloties pieredzē par šo iestāžu veiktajās ķīmisko vielu kontrolēs gūtajām atziņām, rosināja pārdomāt vides inspektoru veicamo pārbaužu principus un metodes. Skaidri iezīmējās fakts, ka kvalitatīvu VVD speciālistu veikto darbu, kas saistīts ar ķīmisko vielu kontroļu veikšanu ražošanā un profesionālā lietošanā, pamana uzreiz citas kontrolējošās iestādes, kuru darbs saistīts ar pārbaudēm produktos un izstrādājumos. Prezentācijas un tām sekojošā paneļdiskusija rosināja domas par labas pieredzes pārņemšanu vai piemērošanu Valsts vides dienesta darbā.

Otrā semināra diena tradicionāli tika veltīta uzņēmumu pārbaudēm. Seminārs Rīgā atšķīrās ar to, ka šoreiz trīs no četriem apmeklētajiem uzņēmumiem ne tikai izmanto ķīmiskās vielas, bet arī paši tās ražo. Tā bija jauna pieredze lielākai daļai vides inspektoru, kas deva iespēju plašāk, vispusīgāk izprast ķīmisko vielu kontroles aspektus. Aicinājumam iesaistīties projektā un ielaist ražotnē vairāk inspektorus, nekā tas ir ierasts tā sauktajās “rutīnas pārbaudēs”, atsaucās AS “Grindeks”, SIA “Latvijas Ķīmija", AS “Latvijas Finieris”, SIA “Stenders”. Šie uzņēmumi, tāpat kā ikviens, ir īpaši, un jau ierastajā projektā praktizētajā iespaidu, domu un viedokļu apmaiņā pēc veiktajām pārbaudēm vides speciālistiem bija daudz ko stāstīt un mācīties vienam no otra un gūtās pieredzes.

Jau sākot no pirmā semināra Valmierā, projekta ietvaros tiek veidots “Ceļvedis ķīmisko vielu un maisījumu kontrolei” (darba varianta nosaukums). Tajā tiks ietverta pēc iespējas visa vides speciālistiem vajadzīgā informācija (informācijas avoti), lai varētu izsniegt kvalitatīvas piesārņojošās darbības atļaujas un veikt kvalitatīvu un resursus taupošu (gan uzņēmumiem, gan VVD) ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas kontroli.

 Soli pa solim tuvojoties mērķim, šajā trešajā seminārā Rīgā semināra dalībnieki akcentēja būtiskākos ceļveža pagrieziena punktus. Un, kā jau tas notiek radošos procesos, raisīja jaunus diskusiju jautājumus, par kuru risinājumiem būs jāvienojas nākošajā seminārā Liepājā.