Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

LVAF reģ. Nr. 1-08/38/2020

Īstenotājs International Transport Development Association

Projekta mērķu sasniegšanai plānota sadarbību ar Valsts vides dienesta speciālistiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu situācijas analīzi un e-sistēmas izstrādi minētajā jomā, ka arī integrāciju ar Starptautiskās kravu un ostas informācijas sistēmu (SKLOIS) un Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS).

Projekta rezultātā tiks izstrādāta efektīva sistēma, kura spēs nodrošināt pilnvērtīgu Valsts vides dienesta (VVD) funkciju veikšanu un nākotnē būtiski uzlabos VVD darba efektivitāti un informācijas apmaiņu kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā. Situācijas analīzes posmā tiks ņemti vērā MARPOL konvencijas un 17.04.2019. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2019/883 “par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK” nosacījumi un attiecīgi tiks izstrādāti priekšlikumi, kā šos nosacījumus iespējams iestrādāt Latvijas normatīvajos aktos.

Projekta laikā, sadarbībā ar VVD, sistēma tiks izstrādāta un ieviesta produkcijas vidē kā arī integrēta ar APUS un SKLOIS sistēmām. Integrācija ar minētajām sistēmām veicinās vienotu atkritumu plūsmas kontroli Latvijā un nodrošinās datu operatīvu apmaiņu ar Eiropas dalībvalstīm.

Projekta uzdevumi

1) Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas situācijas analīze un priekšlikumu procesa uzlabošanai izstrāde.

2) Tehniskās specifikācijas izstrāde un iepirkuma organizēšana.

3) Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma (KAUPS) un APUS un SKLOIS integrāciju izstrāde, testēšana un ieviešana Latvijas ostās.

Projekta rezultāti

1) Prasību apraksta nodevums par Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas situācijas analīzi un priekšlikumiem procesa uzlabošanai.

2) KAUPAS izstrāde kas integrēta ar APUS un SKLOIS sistēmām, testēšana un ieviešana produkcijas vidē sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem un iesaistītajām Latvijas ostām (Liepāja, Ventspils, Roja, Mērsrags, Rīga, Skulte un Salacgrīva) un komersantiem.

3) Gala ziņojuma apraksta nodevums par Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskās sistēmas (KAUPS) ieviešanas un uzturēšanas izmaksām, kā arī risinājumi informācijas drošības un operatīvās pieejas nodrošināšanai.

Visas aktivitātes īstenojamas līdz 2021. gada 30. septembrim.