Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Pasākuma mērķis ir celt Valsts vides dienesta pakalpojumu vērtību, tādēļ tiek plānots pētījums, lai noskaidrotu VVD pakalpojuma vērtību klientam - par sniegtā pakalpojuma atbilstību klienta vajadzībām, par klienta apmierinātību ar VVD sniegto pakalpojumu inspekcijas (kontroles) jomā un VVD darbinieku sniegtā pakalpojuma novērtējums, izmantojot noslēpumainā klienta (Mystery Shopping) metodi.

Projekta uzdevumi

Veikt pētījumu "Valsts vides dienesta klientu apmierinātības aptauja" trīs jomās - zvejas kontrole, radiācijas drošība un plānveida tematiskās un integrētās pārbaudes, kā arī darbinieku sniegto konsultāciju kvalitātes novērtējums iepriekšminētās jomās, izmantojot slepenā klienta metodi.

Projekta rezultāti

Sagatavots un Valsts vides dienestam iesniegts 1 (viens) pētījuma ziņojums par veikto klientu apmierinātības aptauju, ietverot izmantotās metodoloģijas aprakstu, pētījuma norises aprakstu, rezultātu izvērtējumu un secinājumus, kā arī aptaujas laikā iegūtos datus.

 

Pētījuma prezentācija atrodama ŠEIT.

 

Identifikācijas Nr. 1-08/113/2020

Īstenošanas laiks: 02.09.2020. – 21.12.2020.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 20 000 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija