Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Projekta LVAF Reģ Nr. 1-08/52/2020 

Projekta mērķis

Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde. Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas aptvers aktivitāšu kopumu - vadlīnijas izpētes uzdevuma sagatavošanai; piesārņoto teritoriju draudu novērtēšanai; sanācijas uzdevuma izstrādei; sanācijas procesa uzraudzībai un kontrolei; sanācijas rezultātu novērtēšanai, kā arī rekomendācijas šo vadlīniju ieviešanai. Vadlīnijas savā ikdienas darbā izmantos Valsts vides dienesta (turpmāk –VVD) reģionālo vides pārvalžu (turpmāk – RVP) darbinieki, lai noteiktu prasības, apstiprinātu metodes un novērtētu rezultātus piesārņotu teritoriju izpētē un sanācijā, kas būtiski uzlabos Latvijā īstenoto sanācijas darbu kvalitāti.

Projekta uzdevumi

  1. Darba grupas izveide ar mērķi;
  2. Saskaņā ar 1.uzdevuma rezultātiem izstrādāt piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas un to ieviešanas rekomendācijas.
  3. Prezentēt vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju projektu darba grupā un iegūt atgriezenisko saiti, lai varētu atbilstoši darba grupas pārstāvju ieteikumiem pilnveidot vadlīnijas.
  4. Izstrādāt vadlīniju un to ieviešanas rekomendāciju gala versiju, kas ietver uzklausītos ierosinājumus no visām ieinteresētajām pusēm.
  5. Darba rezultātu prezentācija VARAM un VVD pārstāvjiem.

Projekta rezultāti

  1. Apkopota un izanalizēta visu iesaistīto pušu pieredze un ierosinājumi piesārņoto teritoriju izpētei un sanācijai.
  2. Izstrādātas piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas , kas ietvers – vadlīnijas izpētes uzdevuma sagatavošanai; piesārņoto teritoriju draudu novērtēšanai; sanācijas uzdevuma izstrādei; sanācijas procesa uzraudzībai un kontrolei; sanācijas rezultātu novērtēšanai.
  3. Izstrādātas Vadlīniju ieviešanas rekomendācijas vides politikas veidošanai.

 

INFOGRAFIKAS:

Projekta ilgtermiņa rezultāts - būtiski uzlabota Latvijas teritorijā īstenoto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēšu un sanācijas darbu kvalitāte, veicinot vides kvalitātes uzlabošanos Latvijā.

Sadarbības partneris: biedrība “European Sustainable Development Association

Projekta logo