Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

LVAF reģ. Nr. 1-08/73/2022 

Īstenotājs: Biedrība “Dzīvo zaļāk!”.

Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).

 

Latvijas atkritumu saimniecība savā ilgtspējīgā attīstībā ir uzsākusi ceļu, lai veidotos par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu nozari, kura savā darbībā īsteno būtiskākos klimatneitralitātes principus. Lai šo principu īstenošanā efektīvi izdotos sasniegt Latvijas un Eiropas zaļā kursa mērķus un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam uzdevumus, būtiska nozīme ir iesaistīto institūciju vienotai izpratnei un mērķorientētai, efektīvai sadarbībai. To iespējams veicināt, vienuviet seminārā sapulcinot nozares un asociācijas biedrus un organizācijas, ekspertus, pašvaldību pārstāvjus un vadošās valsts institūcijas (VARAM, VVD, SPRK, LPS, LLPA u.c.).

Projekta uzdevums - noorganizēt divu dienu semināru (2022.gada 25.-26.augusts), nodrošinot ieinteresētajām pusēm (reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un poligonu pārstāvjiem, atkritumu apsaimniekošanas organizācijām un operatoriem, nozares asociāciju pārstāvjiem, vadošo valsts institūciju pārstāvjiem (VARAM, VVD, SPRK, LPS un LLPA u.c.) un pašvaldību pārstāvjiem, ekspertiem, t.sk., starptautiskiem) iespēju gūt pieredzi (t.sk., par ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem), diskutēt un izvērtēt būtiskākos izaicinājumus, iespējamos risinājumus, to sasaisti ar normatīvajiem aktiem, kā rezultātā radīt priekšnoteikumus efektīvai ieinteresēto pušu sadarbībai.

Projekta rezultāti

  1. Seminārā piedalījās 142 dalībnieki;
  2. Seminārā, atbilstoši darba kārtībai, ar prezentācijām uzstājās 21 referents;
  3. Semināra tiešo mērķauditoriju veidoja 86 % atkritumu apsaimniekošanas nozares organizāciju un iesaistīto institūciju pārstāvji, t.sk., starptautiski nozares pārstāvji un eksperti;
  4. Sagatavotajā semināra kopsavilkumā atspoguļota būtiskākā informācija par semināra norisi, referentu prezentācijām, kā arī secinājumi un ieteikumi, kas kalpo kā iestrādnes turpmākās nozares politikas īstenošanā, un tiek iekļauti nozares asociāciju darba grupu dienaskārtībā. Semināra kopsavilkums, tā foto, video un referentu prezentācijas pieejams https://liepajasras.lv/jaunumi/nosledzies-atkritumu-apsaimniekosanas-nozares-seminars-latvijas-zalais-kurss-atkritumu-saimnieciba/ , kā arī iesniegts gan publicitātei Latvijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu asociācijai (LASUA), gan arī nosūtīts individuāli katram semināra dalībniekam, t.sk., starptautiskajiem;
  5. Saskaņā ar mediju kanālu reitingiem kopējā sasniegtā auditorija – 742 000 iedzīvotāju.

Projekta īstenošanas termiņš 2023. gada 30. septembris.