Statuss:
Īstenošanā
LVAF_2022

Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomā, stiprināt starptautisko sadarbību ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas jomā, vienlaikus sekmēt divvirzienu pieredzes apmaiņu profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Projekta apraksts

Starptautiskās sadarbības projekta ietvaros paredzēts nodrošināt VVD uzticēto pienākumu veikšanu starptautisko mācību norisē Helsinku konvencijas dalībvalstīm naftas un bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma jūrā un krastā likvidēšanai - BALEX DELTA. Ikgadējo mācību norises vieta 2023. gadā ir Latvija, piedaloties 9 dalībvalstīm ar saviem kuģiem un aprīkojumu un orientējoši 300 dalībnieku iesaisti. Nodrošināt VVD darbinieku dalību starptautisko organizāciju pasākumos radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, Helsinku konvencijas Jūrlietu un Reaģēšanas darba grupās, kā arī darba grupās, kas attiecas uz zvejas un jūras piesārņojuma kontroles jomām. Lai gūtu jaunas zināšanas, sadarbības kontaktus un veiktu zināšanu pārnesi VVD darbā, nodrošināt darbinieku dalību starptautiskās izstādēs, konferencēs, sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumos vides aizsardzības jomā. Paredzēts organizēt Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumu, t.sk., iekļaujot paaugstināta riska objektu uzraudzībai.

Projekta rezultāti

Pasākumi starptautiskās sadarbības stiprināšanai:

  1. Starptautiskās mācības Helsinku konvencijas dalībvalstīm piesārņojuma jūrā likvidēšanai - BALEX DELTA;
  2. Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākums Latvijā vides piesārņojuma ierobežošanai.

Nodrošināta VVD darbinieku dalība:

  1. 2 Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) pasākumos (t.i. Kodoldrošības konvencijas pārskata sanāksmē, ģenerālkonferencē), vienā HERCA pasākumā par radiācijas drošības jautājumiem un vienā Eiropas Komisijas (EK) pasākumā par informācijas apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos, tādējādi paaugstinot VVD darbinieku kompetenci radiācijas drošības jomā un atbildīgi pildītot starptautiskās saistības;
  2. Baltijas valstu radiācijas drošības regulatoru sanāksmē Lietuvā par sadarbību radiācijas drošības un kodoldrošības problēmjautājumu risināšanā;
  3. 6 starptautiskos pasākumos (IMPEL, INSPIRE, Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumos Igaunijā un Lietuvā), lai  nodrošinātu vienotu ES vides prasību ieviešanu, paraugprakses un ideju apmaiņu zināšanu pārnesei VVD darbā;
  4. 3 pasākumos Helsinku konvencijas Jūrlietu un Reaģēšanas darba grupās, veicinot Latvijas starptautisko saistību izpildi Helsinku konvencijas ietvaros piesārņojuma no kuģiem un avāriju jūrā likvidēšanai;
  5. 13 pasākumos starptautiskās ekspertu darba grupās un inspektoru mācībās vienotas pieejas zvejas un jūras piesārņojuma kontroles īstenošanā, ES normatīvo aktu ieviešanas jomā.

 

Identifikācijas Nr. 1-08/21/2023

Īstenošanas laiks: 02.2023. – 31.12.2023.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 47 600 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija