Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomā, stiprināt starptautisko sadarbību ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas jomā, vienlaikus sekmēt divvirzienu pieredzes apmaiņu profesionālās izaugsmes veicināšanai un sadarbību ar ārvalstu vides aizsardzību uzraugošajiem dienestiem. Vienlaikus  tā mērķis ir starptautisko zināšanu un inovāciju tehnoloģiju jomā izzināšana un pārnese VVD darbā, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju.

Projekta apraksts

Starptautiskās sadarbības projekta ietvaros nodrošināta VVD uzticēto pienākumu veikšana starptautisko mācību norisē Helsinku konvencijas dalībvalstīm naftas un bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma jūrā un krastā likvidēšanai - BALEX DELTA. Ikgadējo mācību norises vieta 2023.gadā bija Latvija. Nodrošināta VVD darbinieku dalību starptautisko organizāciju pasākumos radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, Helsinku konvencijas Jūrlietu un Reaģēšanas darba grupās, kā arī darba grupās, kas attiecas uz zvejas un jūras piesārņojuma kontroles jomām. Lai gūtu jaunas zināšanas, sadarbības kontaktus un veiktu zināšanu pārnesi VVD darbā, nodrošināta darbinieku dalību starptautiskās izstādēs, konferencēs, sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumos vides aizsardzības jomā. Organizēts Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākums, t.sk., iekļaujot paaugstināta riska objektu uzraudzību.

Projekta rezultāti

Pasākumi starptautiskās sadarbības stiprināšanai:

  1. Nodrošinātas 3 dienu starptautiskas avāriju seku likvidācijas jūrā un krastā mācības BALEX 2023, kurās piedalījās 10 kuģi no 7 valstīm, glābēji no VUGD, NBS Jūras spēkiem un Igaunijas glābšanas dienesta piesārņojuma likvidācijai krastā, brīvprātīgie, veterinārārsti, ornitologs, kā arī novērotāji un eksperti no Eiropas savienības dalībvalstīm un aģentūrām (kopā 301 dalībnieks);
  2. Noorganizēts pasākums un stiprināta sadarbība ar Baltijas valstu vides iestāžu kolēģiem paaugstināta riska objektu uzraudzībā,  papildinot zināšanas un apmainoties ar pieredzi (23 dalībnieki).

Nodrošināta VVD darbinieku dalība:

  1. 2 Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) pasākumos (t.i. Kodoldrošības konvencijas pārskata sanāksmē un ģenerālkonferencē), un dalība vienā Eiropas Komisijas EURDEP/ECURIE kontaktpunktu sanāksmē par izmaiņām kontaktpunktu saistību izpildē un datu apmaiņas tehniskajos risinājumos, tādējādi atbildīgi pildītas starptautiskās saistības un paaugstināta VVD darbinieku kompetence radiācijas drošības jomā;
  2. Baltijas valstu radiācijas drošības regulatoru sanāksmē Lietuvā par sadarbību radiācijas drošības un kodoldrošības problēmjautājumu risināšanā (8 dalībnieki);
  3. nodrošināta kopā 20 (divdesmit) VVD dalībnieku dalība - 6 (sešos) IMPEL pasākumos, 2 (divos) Baltijas valstu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumos Igaunijā un Lietuvā un 4 (četros) starptautiskos pasākumos - izstādēs un konferencēs “CEM 2023”,  "RemTech Europe", “Green Data For All. INSPIRE Conference 2023”, COMMON FORUM), lai  nodrošinātu vienotu ES vides prasību ieviešanu, paraugprakses un ideju apmaiņu zināšanu pārnesei VVD darbā;
  4. 3 pasākumos Helsinku konvencijas Jūrlietu un Reaģēšanas darba grupās, veicinot Latvijas starptautisko saistību izpildi Helsinku konvencijas ietvaros piesārņojuma no kuģiem un avāriju jūrā likvidēšanai (katrā pasākumā pa vienam dalībniekam);
  5. 7 pasākumos (starptautiskās ekspertu darba grupās un inspektoru mācībās) vienotas pieejas zvejas un jūras piesārņojuma kontroles īstenošanā, ES normatīvo aktu ieviešanas jomā (katrā pasākumā pa vienam dalībniekam). Nodrošināta 1 dalībnieka klātienes mācībās kuģu atkritumu inspekciju veikšanā, palielinot iespējas kvalitatīvākai inspekciju veikšanai saskaņā ar EK prasībām. 

 

Identifikācijas Nr. 1-08/21/2023

Īstenošanas laiks: 03.2023. – 31.12.2023.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 48 282,13 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija