Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Projekta mērķis ir pilnveidot e-pakalpojumu "Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, saskaņā ar Eiropas regulās noteiktajām prasībām un nodrošināt valsts pārvaldes institūciju darbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, pakalpojumu elektronizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, lai kvalitatīvi nodrošinātu publiskos pakalpojumus, ievērojot principu "primāri digitāls", saskaņā ar NAP2027 un Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023.gadam.

Projekta uzdevumi

1. Pilnveidot e-pakalpojumu “Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošu vielu (OSNV) un fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu)” speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai.

2. Pilnveidots licenču saraksts ar informācijas atlases iespējām par izsniegtajām licencēm publicēšanai VVD tīmekļvietnē.

Projekta rezultāti

1. Pilnveidots 1 (viens) e-pakalpojums VVD informācijas sistēmā TULPE (modificēta CRM/CMS sistēma, modificēts e-pakalpojumu portāls).

2. Pilnveidots 1 (viens) publisko datu reģistrs (publicētas licences, izveidota paplašināta meklēšana) VVD tīmekļvietnē.

Identifikācijas Nr. 1-08/124/2020

Īstenošanas laiks: 16.10.2020. – 30.12.2020.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 38 955 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija