Statuss:
Noslēdzies
foto

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2017.gada 30.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija noslēdza Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2016. gada 20.decembra noteikumiem Nr. 859 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumiem”.

Projektā ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri, starp kuriem ir arī Valsts vides dienests (turpmāk VVD). VVD mērķis šajā projektā ir Valsts vides dienesta deleģēto kontroles funkciju vides jomā izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšana, atjaunojot un modernizējot dienesta materiāli tehnisko bāzi, tādējādi palielinot VVD inspektoru veiktspēju un inspekciju izpildes kvalitāti, palielinot VVD rīcībspēju vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontrolē, vadībā un situāciju koordinācijā, kas nodrošinātu Valsts vides dienesta kapacitātes palielināšanu, kas savukārt sekmētu un aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.

Projekts atbilst arī Vides politikas pamatnostādnēm (turpmāk VPP) 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130), kuru 3. pielikuma 2.1. punktā, raksturojot esošo situāciju, ir secināts, ka “Paralēli vides monitoringa attīstībai ir arī jāveic vides kontroles tehniskās bāzes uzlabošana. Ņemot vērā arvien pieaugošās ES tiesību aktu prasības gan monitoringa izpildei un datu kvalitātei, gan vides aizsardzības prasību kontrolei, kā arī lai nodrošinātu ticamu vides stāvokļa novērtējumu un visas monitoringa un kontroles sistēmas uzlabošanu, regulāri nepieciešams pilnveidot un modernizēt tam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu” un 8.2.4. punktā noteikts, ka “Sadarbība starp iesaistītajām valsts institūcijām un komersantiem avāriju risku identificēšanā un novēršanā ne vienmēr ir optimāla”, kā arī “VVD un LVĢMC pieejamie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu operatīvu rīcību bīstamu vielu noplūdes un radiācijas avāriju gadījumos”.

Tāpēc tiek plānots būtiski uzlabot VVD materiāli - tehnisko bāzi, organizēt vairākus apmācību seminārus darbam ar jaunajām iekārtām un instrumentiem un ierīkot avāriju situāciju un avāriju koordinācijas centru VVD ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā.

Projekts tiks realizēts, izmantojot ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finanšu līdzekļus. Kopējās projekta izmaksas 7 069 787,87 EUR, no kuriem 84,09 % no attiecināmajiem izdevumiem ir Kohēzijas fonda finansējums, 11,72 % no attiecināmajiem izdevumiem ir valsts budžeta finansējums un 4,19 % ir privātais finansējums.

Valsts vides dienestam pieejamais finansējums šī projekta ietvaros ir 776 029,73 EUR.