Statuss:
Noslēdzies
foto

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU (uz 05.02.2018)

 

2017 gada 28.jūnijā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) parakstīja sadarbības līgumu Nr.1-20/126, kurā VVD un LVAFA vienojās sadarboties projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) iesnieguma sagatavošanā un darbību īstenošanā.

Atskaites periodā projekta vajadzībām tika saskaņots iepirkumu plāns un veikti sekojoši iepirkumi:

1/ "Laivu dzinēja iegāde", id.nr. VVD/2018/01/CS/KF. Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir Pretendentam ar zemāko cenu – SIA “VIMMO”. Tika iesniegti divi piedāvājumi:

SIA “VIMMO” – piedāvātā līgumcena EUR 13981.82 bez PVN;

SIA “SDK” – piedāvātā līgumcena EUR 14570.00.00 bez PVN.

2/ "Ehološu iegāde", id.nr. VVD/2018/02/CS/KF. Iepirkuma komisija iepirkumā par uzvarētāju atzina visām iepirkuma prasībām atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu – SIA “SKOG”. Tika iesniegti trīs piedāvājumi:

SIA “Sentios” – piedāvātā līgumcena EUR 24489.60 bez PVN;

SIA “SKOG” – piedāvātā līgumcena EUR 33200.00 bez PVN;

SIA “Ezergailis” – piedāvātā līgumcena EUR 35000.00 bez PVN.

SIA “Sentios” un SIA “Ezergailis” piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

3 /„Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai”, id.nr. VVD/2018/06/CS/KF. Tika iesniegts viens piedāvājums SIA “INLAB”. Piedāvātā līgumcena EUR 30886.00 bez PVN. Komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības SIA “INLAB”, kuras piedāvājums atbilda visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Izvērtēšanas procesā atrodas iepirkums:

1/ „Bezpilota lidaparātu iegāde zvejas un makšķerēšanas kontrolei”, id.nr. VVD/2018/03/CS/KF

Izsludināti ir vēl divi iepirkumi:

1/ "Specializētā transportlīdzekļa iegāde radiācijas mērījumu veikšanai”; id. Nr. VVD/2018/08/ CS/KF

2/ “Mobilās radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmas iegāde” id. Nr. VVD/2018/07/ CS/KF