Statuss:
Noslēdzies
foto

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2017.gada 30.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija noslēdza Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2016. gada 20.decembra noteikumiem Nr. 859 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumiem”.

Projektā ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri, starp kuriem ir arī Valsts vides dienests (turpmāk VVD). VVD mērķis šajā projektā ir Valsts vides dienesta deleģēto kontroles funkciju vides jomā izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšana, atjaunojot un modernizējot dienesta materiāli tehnisko bāzi, tādējādi palielinot VVD inspektoru veiktspēju un inspekciju izpildes kvalitāti, palielinot VVD rīcībspēju vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontrolē, vadībā un situāciju koordinācijā, kas nodrošinātu Valsts vides dienesta kapacitātes palielināšanu, kas savukārt sekmētu un aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.

Projekts atbilst arī Vides politikas pamatnostādnēm (turpmāk VPP) 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130), kuru 3. pielikuma 2.1. punktā, raksturojot esošo situāciju, ir secināts, ka “Paralēli vides monitoringa attīstībai ir arī jāveic vides kontroles tehniskās bāzes uzlabošana. Ņemot vērā arvien pieaugošās ES tiesību aktu prasības gan monitoringa izpildei un datu kvalitātei, gan vides aizsardzības prasību kontrolei, kā arī lai nodrošinātu ticamu vides stāvokļa novērtējumu un visas monitoringa un kontroles sistēmas uzlabošanu, regulāri nepieciešams pilnveidot un modernizēt tam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu” un 8.2.4. punktā noteikts, ka “Sadarbība starp iesaistītajām valsts institūcijām un komersantiem avāriju risku identificēšanā un novēršanā ne vienmēr ir optimāla”, kā arī “VVD un LVĢMC pieejamie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu operatīvu rīcību bīstamu vielu noplūdes un radiācijas avāriju gadījumos”.

Tāpēc tiek plānots būtiski uzlabot VVD materiāli - tehnisko bāzi, organizēt vairākus apmācību seminārus darbam ar jaunajām iekārtām un instrumentiem un ierīkot avāriju situāciju un avāriju koordinācijas centru VVD ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā.

Projekts tiks realizēts, izmantojot ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finanšu līdzekļus. Kopējās projekta izmaksas 7 069 787,87 EUR, no kuriem 84,09 % no attiecināmajiem izdevumiem ir Kohēzijas fonda finansējums, 11,72 % no attiecināmajiem izdevumiem ir valsts budžeta finansējums un 4,19 % ir privātais finansējums.

Valsts vides dienestam pieejamais finansējums šī projekta ietvaros ir 776 029,73 EUR.

 

 

PROJEKTS Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr.5.4.2.2./17/I/002)

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU (uz 05.02.2018)

 

2017 gada 28.jūnijā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) parakstīja sadarbības līgumu Nr.1-20/126, kurā VVD un LVAFA vienojās sadarboties projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) iesnieguma sagatavošanā un darbību īstenošanā.

Atskaites periodā projekta vajadzībām tika saskaņots iepirkumu plāns un veikti sekojoši iepirkumi:

1/ "Laivu dzinēja iegāde", id.nr. VVD/2018/01/CS/KF. Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir Pretendentam ar zemāko cenu – SIA “VIMMO”. Tika iesniegti divi piedāvājumi:

SIA “VIMMO” – piedāvātā līgumcena EUR 13981.82 bez PVN;

SIA “SDK” – piedāvātā līgumcena EUR 14570.00.00 bez PVN.

2/ "Ehološu iegāde", id.nr. VVD/2018/02/CS/KF. Iepirkuma komisija iepirkumā par uzvarētāju atzina visām iepirkuma prasībām atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu – SIA “SKOG”. Tika iesniegti trīs piedāvājumi:

SIA “Sentios” – piedāvātā līgumcena EUR 24489.60 bez PVN;

SIA “SKOG” – piedāvātā līgumcena EUR 33200.00 bez PVN;

SIA “Ezergailis” – piedāvātā līgumcena EUR 35000.00 bez PVN.

SIA “Sentios” un SIA “Ezergailis” piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

3 /„Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai”, id.nr. VVD/2018/06/CS/KF. Tika iesniegts viens piedāvājums SIA “INLAB”. Piedāvātā līgumcena EUR 30886.00 bez PVN. Komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības SIA “INLAB”, kuras piedāvājums atbilda visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Izvērtēšanas procesā atrodas iepirkums:

1/ „Bezpilota lidaparātu iegāde zvejas un makšķerēšanas kontrolei”, id.nr. VVD/2018/03/CS/KF

Izsludināti ir vēl divi iepirkumi:

1/ "Specializētā transportlīdzekļa iegāde radiācijas mērījumu veikšanai”; id. Nr. VVD/2018/08/ CS/KF

2/ “Mobilās radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmas iegāde” id. Nr. VVD/2018/07/ CS/KF

 

 

 

PROJEKTS Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr.5.4.2.2./17/I/002)

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU (uz 28.06.2018)

Saskaņā ar Sadarbības Līguma Nr. 1-20/126 par projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) atbalstāmo darbību īstenošanu nosacījumiem, kuru 2017.gada 28. jūnijā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) un Valsts vides dienests (turpmāk – VVD), ir uzsāktas Projekta ieviešanas aktivitātes.

2018.gada I un II ceturkšņos ir notikušas vairākās iepirkumu procedūras un piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības sekojošos iepirkumos:

- "Laivu dzinēja iegāde", id.nr. VVD/2018/01/CS/KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “VIMMO”. Līgumcena EUR 13 981.82 bez PVN;

- "Ehološu iegāde", id.nr. VVD/2018/02/CS/KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SKOG”. Līgumcena EUR 33 200.00 bez PVN;

- „Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai”, id.nr. VVD/2018/06/CS/KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “INLAB”. Līgumcena EUR 30 886.00 bez PVN;

- „Bezpilota lidaparātu iegāde zvejas un makšķerēšanas kontrolei”, id.nr. VVD/2018/03/CS/KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “IGJJ”. Līgumcena EUR 20 368.92 bez PVN ;

- "Specializētā transportlīdzekļa iegāde radiācijas mērījumu veikšanai”; id.nr. VVD/2018/08/CS /KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “NORDE”. Līgumcena EUR 24 066.35 bez PVN;

- "Ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu iegāde vides kontroles funkcijas optimizācijai jūras akvatorijā ”, id.nr. VVD/2018/09/CS/KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “FANEKS”. Līgumcena EUR 9 800.00 bez PVN;;

- “Mobilās radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmas iegāde”, id.nr. VVD/2018/07/CS /KF. Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, SIA “Labochema Latvija”. Piedāvātā līgumcena EUR 62 188.00 bez PVN;

- “Precīzās uzmērīšanas iekārtu iegāde”, id.nr. VVD/2018/10/CS /KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GeoStar”. Piedāvātā līgumcena par I daļu- EUR 35 800.00 bez PVN, par II daļu-EUR 9090.00 bez PVN un par III daļu- 6 600.00 EUR bez PVN ;

- “Specializētu transportlīdzekļu iegāde zvejas kontrolei ”, id.nr. VVD/2018/11/CS /KF;

- “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana vides avāriju situāciju centram”, id.nr. VVD/2018/29/CS /KF.

Atskaites periodā ir notikušas vairākas piegādes un pateicoties ES KF līdzfinansējumam VVD materiāli tehniskā bāze ir papildinājusies ar 5 ehološu, laivas dzinēja, 4 bezpilota lidaparātu un pacientu saņemto dozu mērīšanas iekārtu piegādes un veiktas apmācības darbam ar dozu mērīšanas iekārtām.

Ehološu iegāde būtiski uzlabos zvejas kontroles funkciju Latvijas ūdenstilpnēs. Latvijas ūdenstilpēs lielā dziļumā tiek izmantoti slēptie zvejas rīki (murdi, tīkli, naktsšņores u.c.), kas rada zaudējumus tautsaimniecībai un zivju resursiem. Slēptie zvejas rīki, ko neatļauti izmanto licencētie zvejnieki, papildinot atļauto limitu, un maluzvejnieki, ir nogremdēti līdz pat ūdenstilpes gultnei atkarībā no tās īpatnībām. To vizuāla vai mehāniska/fiziska atrašana praktiski nav iespējama. Līdz šim izmantotā slēpto zvejas rīku atrašanas metode - fiziska ūdenstilpes pārbaude ir mazāk efektīva, nekā tad, ja to izmantotu kopā ar mūsdienīgām tehnoloģijām un iekārtām, piemēram, eholotēm. 5 eholotes ar radara funkciju tika uzstādīt uz VVD inspekcijas kuģošanas līdzekļiem, kurus izmanto Lielrīgas, Valmieras, Ventspils, Liepājas RVP pārraudzības teritorijā esošo zvejas rīku identificēšanai jūrā, kā arī uz inspekcijas kuģa “Mare” laivas. Šādas tehniskās iekārtas (eholotes) izmantošana ļaus apsekot lielākas ūdens teritorijas ar mazākiem resursiem, konstatēt un izņemt nelikumīgus zvejas rīkus. Ar radaru, kas ietilpst eholotes komplektā, būs iespējams savlaicīgi pamanīt potenciālo pārkāpēju un novērst iespējamo pārkāpumu. Uz Valmieras RVP rīcībā esošās laivas tika uzstādīts arī jauns laivas dzinējs, lai veiktu zvejas noteikumu ievērošanas kontroli RVP pārraudzības teritorijā esošajos jūras piekrastes ūdeņos, kas būtiski palielināja kontroles funkcijas operativitāti.

Bezpilota lidaparāti zvejas valsts veiktajā kontrolē iekšējos ūdeņos Latvijā netika izmantoti. Jaunie bezpilota lidaparāti ir inovatīvs iekšējo ūdeņu zvejas kontroles un uzraudzības instruments. Izmantojot bezpilota lidaparātus, tiks pārraudzīta plašāka teritorija, novēroti zvejas rīki un laivas, kā arī veiktas fotofiksācijas un video fakti apstākļos, kad inspektoru piekļuve pārbaudāmajam objektam nav iespējama vai ir apgrūtināta.

Pacientiem saņemto dozu mērīšanas aprīkojums nodrošinās iespēju VVD RDC inspektoriem pārbaužu laikā ārstniecības iestādēs praktiski novērtēt (nomērīt) dažādu medicīniski radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām un pacientu saņemtās dozas novērtēšanas pareizību. Šādi mērījumi līdz šim netika veikti, ievērojot, ka VVD RDC rīcībā nav šādu mēriekārtu. Līdz šim pārbaužu laikā inspektoru kontrole izpaudās tikai dokumentācijas pārbaudē, pieprasot no operatoriem uzrādīt akreditētu institūciju veikto radioloģisko iekārtu funkcionālo ikgadējo pārbaužu pārskatus. Ņemot vērā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ieteikumus pārbaužu veikšanai, jānodrošina iespēja pārbaužu laikā inspektoriem pašiem izlases kārtībā veikt indikatīvus kontroles mērījumus, īpaši attiecībā uz funkcionālajiem parametriem un pacientu dozām (Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokuments TECDOC_1526 “Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement (4.12.3.punkts) (Supplement to IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5)).

 

 

PROJEKTS Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr.5.4.2.2./17/I/002)

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU (uz 21.09.2018)

 

Atbilstoši Sadarbības Līguma Nr. 1-20/126 par projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) atbalstāmo darbību īstenošanu nosacījumiem, kurš 2017.gada 28. jūnijā noslēgts starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (turpmāk – LVAFA) un Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD), 2018.gada III ceturksnī ir veiktas sekojošas aktivitātes:

 

1/Ir veiktas vairākas iepirkumu procedūras un piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības sekojošos iepirkumos:

- "Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošana", id. Nr. VVD/2018/21/CS/KF. Iepirkums noslēdzās bez rezultāta, jo nepieteicās neviens Pretendents;

- "Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošana", id. Nr. VVD/2018/24/CS/KF. Iepirkuma komisija iepirkumā par uzvarētāju atzina visām iepirkuma prasībām atbilstošo piedāvājumu SIA “KRIMONT”. Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN 57 179.21;

- Tika veikta cenu aptauja “Par Valsts vides dienesta darbinieku apmācībām, sertificēšanu un rokasgrāmatas sagatavošanu piesārņoto ūdens paraugu ņemšanai jūrā un naftas produktu paraugu ņemšanai no kuģu tilpnēm”. Līgums tika noslēgts ar PSI “Sertifikācija” SIA. Līgumsumma, ieskaitot PVN 10 890,00 EUR.

2/Ir notikušas vairākas piegādes:

- Atbilstoši līgumu VVD/CS/2018/30/KF un VVD/CS/2018/41/KF nosacījumiem, SIA “GeoStar” ir veicis Precīzo uzmērīšanas iekārtu piegādi:

* Iekārtas zemes dzīļu kontroles funkcijas optimizācijai -8 komplekti;

* Precīzās uzmērīšanas augstuma noteikšanas iekārtas virsūdeņu kontroles funkcijas

optimizācijai – 1 komplekts;

* Iekārta darbībai radiācijas drošības jomā – komplekts.

Iegādātās precīzās uzmērīšanas iekārtas būtiski uzlabos zemes dzīļu kontroles funkciju. Pašreiz, veicot zemes dzīļu kontroles funkcijas, VVD izmantoja LVĢMC izveidoto datu bāzi- Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistru, kas satur informāciju par dažādos laikos izpētītām un apzinātām derīgo izrakteņu iegulām- atradnēm un prognozēto krājumu laukumiem, kuru datu precizitāte nav garantēta. VVD inspektori zemes dzīļu kontrolē pamatā balstījās uz informāciju, kādu sniedz zemes dzīļu izstrādātāji un inspektoram nebija alternatīvu iespēju pārliecināties par datu pareizību vai izstrādes vietas organizācijas atbilstību dabā.

Precīza izstrādātā derīgo izrakteņu apjoma noteikšana, kalpo par pamatu dabas resursu nodokļa aprēķina pārbaudēm, taču, tā kā apjoma noteikšanas metode balstījās uz subjektīviem pierādījumiem, nereti veidojās situācijas, ka administratīvie protokoli un lēmumi par veicamajām rīcībām pārsūdzību gadījumos tika atspēkoti neprecīzu pārkāpuma metožu noteikšanas dēļ. Jaunais aprīkojums varēs noteikt zemes dzīļu izstrādes laukuma, krautņu laukuma garumu, platumu, dziļumu, tādējādi precizējot izņemtā materiāla daudzumu, kas ir pamatā DRN aprēķinam un ar to saistīto strīdus gadījumu risināšanā. Saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm” noteikto, inspektori varēs noteikt, vai darbība notiek licences laukumā, vai darbība notiek atbilstošā zemes kadastrā, izstrādātā materiāla daudzumu krautnēs. Tāpat aparātu varēs izmantot tehnisko noteikumu kontrolē derīgo izrakteņu ieguves vietās, darbībām aizsargjoslās. Iekārtas tiks izmantotas ĢIS datu iegūšanai, to pārvaldībai, laukumu mērījumiem, karšu radīšanai un aktualizēšanai. Tās nodrošina iespēju ātri un ar augstu precizitāti uzkrāt ģeogrāfisko informāciju strādājot laukā, turklāt tā uzreiz ir lietojama un apstrādājama profesionālu ĢIS programmu vidē, rada iespēju salīdzināt savāktos datus ar reālo vidi, tā nodrošinot augstu datu precizitāti un datu kvalitāti.

Iegādātās precīzās uzmērīšanas augstuma noteikšanas iekārtas virsūdeņu kontroles funkcijas

optimizācijai būs ļoti noderīgas palu, plūdu vai avāriju situācijās. Ūdenslīmeņa precīza uzmērīšana, kas līdz šim nebija iespējama, novērsīs pārkāpumus ūdens līmeņu ievērošanā HES darbībā, nodrošinās ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu, novērsīs iespējamo kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai, kā arī sekmēs VVD darbības iespējamo plūdu un palu novēršanai. Pēc nepieciešamības tiks noteikti un kontrolēti ūdens līmeņi hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs un citās regulējamās ūdens krātuvēs. Instrumentāli nosakot esošo līmeni, tiks novērsti ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi, avārijas un plūdu draudi, kas var ietekmēt cilvēku veselību un dzīvību.

Savukārt precīzās uzmērīšanas iekārta darbībai radiācijas drošības jomā nodrošinās iespēja precīzu mērījumu veikšanu no attāluma, samazinot risku inspektoriem saņemt paaugstinātu starojuma dozu. Kā arī precīzi noteikt piesārņoto vietu un avotu koordinātes un to savlaicīgi norobežot, vienlaikus mazinot iespējamos draudus iedzīvotājiem un potenciālo radiācijas piesārņojumu videi.

- Saskaņā ar līguma VVD/CS/2018/18/KF nosacījumiem un prasībā, SIA NORDE veica specializētā transportlīdzekļa piegādi radiācijas mērījumu veikšanai, lai nodrošinātu vides kontroles funkcijas optimizāciju radiācijas jomā.

Iegādātais specializētais transportlīdzeklis tiks izmantots mobilās radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmas un VVD RDC rīcībā jau esošās pārvietojamās gamma monitoringa stacijas, pārvietošanai. Minētās iekārtas nodrošinās starojuma dozas jaudas mērījumus un nodrošinās nepārtrauktu 24 stundu gatavību un rīcību avāriju situācijās.

- SIA FANEKS, atbilstoši līguma VVD/CS/2018/28/KF prasībām, veica ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu piegādi vides kontroles funkcijas optimizācijai jūras akvatorijā. Tika piegādāti 5 komplekti piesārņojuma paraugu noņemšanai jūrā un 5 komplekti paraugu noņemšanai no kuģu tilpnēm.

VVD saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 8.pantu veic kontroli Latvijas jūras ūdeņos un ostu akvatorijā. Ik gadu Latvijas jūras ūdeņos un ostu akvatorijās tiek saņemti vidēji 70 ziņojumi par piesārņojumu ar naftu un naftas produktiem. Piesārņotāja identificēšanai nepieciešams ņemt paraugus no piesārņojuma jūrā un kuģa tilpnēm (Eiropas Jūras drošības aģentūras publikācija Par nelegālām noplūdēm jūras vidē). Tikai vidēji 5 procentu gadījumos gadā ir identificēts piesārņotājs un piemērots administratīvais sods. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pierādījumu iegūšanu, ir nepieciešams speciāls aprīkojums un inspektoru zināšanas par reprezentatīva parauga paņemšanu, uzglabāšanu un nogādāšanu laboratorijā.

Iepirktie 5 aprīkojuma komplekti - Lielrīgas RVP, Liepājas RVP, Valmieras RVP, Liepājas RVP un VVD ZKD paraugošanai no piesārņojuma vietas un 5 aprīkojuma komplekti paraugošanai uz kuģa ļaus Valsts vides dienestam pildīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 8. pantā noteiktās funkcijas un kā atbildīgajai institūcijai par piesārņojuma gadījumu izmeklēšanu un piesārņotāja noteikšanu, izpildīt Direktīvas un Helsinku konvencijas prasības un iegūstot atbilstošus pierādījumus piesārņotāja saukšanai pie atbildības.

 

 

PROJEKTS Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr.5.4.2.2./17/I/002)

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU (uz 28.12.2018)

2017.gada 30.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija noslēdza Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002 īstenošanu.

Valsts vides dienests (turpmāk VVD) šajā projektā ir Sadarbības partneris un Valsts vides dienestam pieejamais finansējums šī projekta ietvaros bija plānots 776 029,73 EUR apmērā, taču saskaņā ar iepirkumu rezultātiem, tika veikti grozījumi Sadarbības līgumā Nr. 1-20/126 par projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) un finansējums tika palielināts līdz 782074,00 EUR. VVD mērķis šajā Projektā ir Valsts vides dienesta deleģēto kontroles funkciju vides jomā izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšana, atjaunojot un modernizējot dienesta materiāli tehnisko bāzi, kas palielinās VVD inspektoru veiktspēju un inspekciju izpildes kvalitāti, palielinās VVD rīcībspēju vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontrolē, vadībā un situāciju koordinācijā, nodrošinās Valsts vides dienesta kapacitāti, kas savukārt sekmēs un aizstāvēs Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.

2018.gada ceturtajā ceturksnī ir veiktas pēdējās iegādes, kuras bija paredzētas Projekta mērķa sasniegšanai:

 

- ir iegādāta mobilā radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmu, kas kopā ar jau Projektā ietvaros iegādāto speciāli aprīkoto transportlīdzekli un precīzās uzmērīšanas iekārtām (t.sk. dators, GPS), nodrošina VVD RDC inspektoru operativitāti, izbraucot uz notikuma vietu un pilnvērtīgi izvērtēt radiācijas situāciju. Ar mobilās radiācijas novērtēšanas sistēmas palīdzību tiks nodrošināta Latvijas teritorijas un objektu (t.sk. kuros tiek veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, valsts robežas, metāllūžņu laukumos, vēsturiskajās militārajās vietās) apsekošana un uzraudzība radiācijas drošībā. Bez tam, tā ir pielietojama dažādu avāriju situācijās. Novērtēšanas sistēmai ir lielāka jūtība nekā citām mēriekārtām un ar to ir iespējas operatīvāk pārmeklēt lielākas teritorijas, lai konstatētu jonizējošā starojuma avotus, kā arī konstatēt avotus ar mazāku radioaktivitāti. Sistēmu iespējams lietot pārvietojoties transportlīdzeklī, kas nodrošina operatīvāku rīcību. Iespējams arī lietot dažādu publisku telpu un pasākumu pārmeklēšanai. Novērtējuma ietvaros ir iespējams arī konstatēt konkrēti, kāda veida radionuklīdus satur jonizējošā starojuma avoti.

Šāda iespēja mērījumu veikšanai no attāluma samazina risku inspektoriem saņemt paaugstinātu starojuma dozu. Izmantojot šo iekārtu ir iespējams precīzi noteikt piesārņoto teritoriju un to savlaicīgi norobežot, vienlaikus mazinot iespējamos draudus iedzīvotājiem un potenciālo radiācijas piesārņojumu videi;

 

- ir iegādātas 11 speciāli aprīkotas apvidus automašīnas, kas tiks izmantotas zvejas un makšķerēšanas kontrolei Latvijas iekšējos ūdeņos. Automašīnas ir aprīkotas ar kravas kastēm, vinčām laivu ielaišanai un izvilkšanai no ūdens, sakabes āķiem piekabes vilkšanai, video reģistratoru, GPS, prožektoru. Automašīnu īpaša aprīkošana ar kravas kastēm uzlabos kontroles funkciju un ļaus pārvadāt darbam nepieciešamo aprīkojumu (darba apģērbs, degviela laivām, droni, piepūšamās laivas, utt.), konfiscētos/ izņemtos zvejas rīkus. Vienlaikus, izmantojot šīs apvidus automašīnas, ir radīta iespēja pēc iespējas operatīvi nokļūt pie ūdenstilpēm un ūdenstecēm bezceļa apstākļos jebkurā diennakts un sezonas laikā;

 

- ir ierīkots un aprīkots VVD vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles un vadības centrs.

Centrs ļaus operatīvi organizēt šādu situāciju koordinēšanu, vadīšanu un nodrošinās VVD kontroles funkcionalitāti vides risku, avāriju un avāriju situāciju gadījumos. Mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas uzlabos VVD sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu starp VARAM un tās padotībā esošajām iestādēm. Nodrošinās operatīvu informācijas sniegšanu un tās apriti sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem. Izmantojot progresīvas tehnoloģijas, tiks nodrošināta interaktīva avāriju un avāriju situāciju vizualizācijas, sazināšanās, teletilta veidošanas, vadīšanas un situācijas tālākas virzības nodrošināšana. Video reģistratoru ar un bez reāla laika datu pārraides, nodrošinās avāriju un avāriju situāciju izsekojamību. Šī sistēma ļaus amatpersonām (tai skaitā VARAM amatpersonas), kurām jāpieņem lēmumi, tiešsaistē sekot līdzi notikumiem no notikuma vietas. Tehniskais aprīkojums ļaus gan ierakstīt, gan reālajā laikā pārraidīt tieši to, ko redz inspektors, to varēs vienlaicīgi redzēt gan VARAM amatpersonas, gan VVD RVP, VARAM institūcijas, kas savukārt ļaus tiešsaistē pieņemt lēmumus par avārijas novēršanu vai tās seku likvidāciju un sniegt sabiedrībai operatīvu un kompetentu informāciju. Reģistrators ar ieraksta funkciju ļaus vērtēt un analizēt inspektora darbu. Tas tiks izmantots kontroles funkcijas uzlabošanai- datu uzkrāšanai un analīzei.

Aprīkotās telpas ir paredzēts izmantot regulārām VVD inspektoru un ekspertu apmācībām.

Lai Centra darbība tiktu nodrošināta arī elektroenerģijas piegādes traucējumu situācijās, ir iegādāts un uzstādīts dīzeļģenerators.

Šī pasākumu realizācija nodrošinās Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītā mērķa sasniegšanu - savlaicīga un regulāra sabiedrības informēšana un iedzīvinās jēdzienu - “sagatavotība” krīzes situācijās, avārijās un avāriju situācijās, kad ir jāspēj nodrošināt cilvēku un materiālo līdzekļu sagatavotība un spēja ātri un efektīvi reaģēt;

 

- ir veiktas VVD 8 inspektoru (pa 2 inspektori no Lielrīgas, Liepājas, Valmieras un Liepājas RVP) apmācības un inspektoru sertifikācija, kas ļaus Valsts vides dienestam pildīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 8. pantā noteiktās funkcijas un kā atbildīgajai institūcijai par piesārņojuma gadījumu izmeklēšanu un piesārņotāja noteikšanu, izpildīt Direktīvas un Helsinku konvencijas prasības un iegūt atbilstošus pierādījumus piesārņotāja saukšanai pie atbildības.

 

2018.gadā projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros veiktās iegādes un darbības nodrošināja vides kontroles optimizēšanu atbilstoši reglamentējošo tiesību aktu prasībām, atbilst Valsts Vides politikas pamatnostādnēs noteiktajam un sekmēja Valsts vides dienestam deleģēto funkciju kvalitāti un optimizēšanu sekojošās jomās:

- Piesārņojuma kontrole ostu akvatorijā;

- Radiācijas kontrole;

- Virszemes ūdeņu kontrole;

- Zemes dzīļu kontrole;

- Zvejas un makšķerēšanas kontrole jūrā, piekrastē un iekšējos ūdeņos;

- Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontrole.