Statuss:
Noslēdzies
foto

Uzsākti vēsturiskā piesārņojuma sanācijas darbi Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē

2015. gada 2. jūlijs

 

Informāciju sagatavoja Jūlija Ņikitina, Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē uzsākti vēsturiskā piesārņojuma sanācijas darbi, kas tiks paveikti līdz šī gada oktobrim. Par bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas darbu projekta izstrādi un sanāciju Valsts vides dienests (VVD) noslēdzis līgumu ar SIA „VentEko”, savukārt par šo darbu inženiertehnisko uzraudzību ar SIA „Geo Consultants”. Līgumi starp uzņēmumiem un VVD tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts 1. kārta” (Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001) ietvaros. Kopējās darbu izmaksas ir 6 806 828,38 (ieskaitot PVN) euro, no tām 70 % jeb 4 764 779,87 euro finansē Eiropas Savienība (ES).

 

Šodien, 2015. gada 2. jūlijā, VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova ar Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas darbiem Olaines novadā iepazīstināja Lielo investīciju projektu konsultatīvās komisijas pārstāvjus, kas izteica atzinību par vides dienesta spēju īsā laika posmā sekmīgi atjaunot videi nozīmīgā projekta gaitu. Pasākumā piedalījās arī VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes speciālisti.

 

Projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts 1.kārta” mērķis ir likvidēt atklātu piesārņojuma avotu, lai novērstu turpmāku piesārņojošo vielu, galvenokārt organiskās sintēzes blakusproduktu un atkritumvielu emisijas vidē.

 

Projekta rezultātā tiks likvidēts vēsturiskais piesārņojums un samazināsies piesārņoto vielu koncentrācija vēsturiski piesārņotās vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” teritorijā, kā arī samazināsies draudi turpmākai piesārņojošo vielu emisijai gruntsūdeņos no vēsturiski piesārņotās vietas, līdz ar to arī draudi iedzīvotāju veselībai.

 

Līguma ar SIA „VentEko” kopējās izmaksas ir 6 762 433,48 (ieskaitot PVN) euro, no tām 4 733 703,44 euro finansē ES un 2 028 730,04 euro iegulda Latvijas Republika (LR). Līguma ar SIA „Geo Consultants” kopējās izmaksas ir 44 394,90 (ieskaitot PVN) euro, no tām 31 076,43 euro finansē ES un 13 318,47 euro iegulda LR.

 

 

 

 

Šķidro bīstamo atkritumu krātuves Olainē tika izveidotas 1972. gadā, taču to tehniskā izpildījuma nepilnību dēļ vairākkārt notika piesārņojošo vielu noplūde, kas radīja gruntsūdeņu piesārņojumu, tūkstošiem reižu pārsniedzot pieļaujamās piesārņojošo komponentu koncentrācijas normas. Nozīmīgākie piesārņojošie savienojumi, kas nonākuši vidē – piridīns un butanols.

 

Papildu informācija:

Jūlija Ņikitina

Valsts vides dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

tel. 67084311, 25780460

e-pasts: julija.nikitina@vvd.gov.lv

______________________________________________________________

 

Projektu „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valsts vides dienests.

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Pamatojums par projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” inženiertehniskās uzraudzības veikšanai nepieciešamajiem pētnieciskajiem un tehniski – metodiskajiem darbiem

 

Ņemot vērā sanācijas darbu Uzņēmēja iesniegto un Pasūtītāja ar 2013. gada 22. novembra vēstuli Nr. 1.11-03/1650 vēstuli apstiprināto sanācijas darbu tehnisko koncepciju, kā arī JASPERS 2013. gada septembra atzinumu, sanācijas darbu inženiertehniskās vadības veikšanai, kā arī sanācijas darbu adekvātas plānošanas un izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams veikt sekojošus pētnieciskos un tehniski – metodiskos darbus:

 1. Projekta ieviešanas un vadības nodrošināšana

 1. Nodrošināt pastāvīgu sanācijas darbu vadītāju/ koordinatoru un viņu vietnieku darbu būvobjektā saskaņā ar sanācijas darbu Uzņēmēja darba režīmu, arī brīvdienās. Vadītāju/ koordinatoru uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu sanācijas darbu vadību sadarbībā ar Uzņēmēja darbu vadītājiem un speciālistiem, apakšuzņēmējiem, izejmateriālu piegādātājiem, kā arī organizēt pārstrādāto materiālu loģistikas operāciju uzskaiti un atbilstības tiesību aktu un utilizācijas uzņēmumu noteikto pieņemšanas kritēriju prasībām kontroli, operatīvus materiālu izpētes un analīžu darbu, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu sērskābā gudrona pārstrādes operācijas. Inženierim jānodrošina optimāls sanācijas darbu plānojums, iekaitot sekundārā kurināmā sadalījums uz utilizācijas uzņēmumiem projekta izmaksu optimizēšanai.

 2. Nodrošināt sērskābā gudrona pārstrādes rezultātā iegūtā sekundārā kurināmā pārrobežu loģistikas, galējās apstrādes procesā izmantoto materiālu piegāžu, pārstrādes tehnoloģisko procesu, kā arī pārstrādes procesā iegūtā sekundārā kurināmā utilizācijas vadība, kontroli un materiālu uzskaiti Vācijā „Schwarze Pumpe”. Sekundārā kurināmā galējās pārstrādes un utilizācijas vadībai un kontrolei Vācijā Inženierim ir jānodrošina adekvāts personālsastāvs.

 3. Nodrošināt papildus sekojošu ekspertu darbību sanācijas procesa vadībai darbam:

  1. bīstamo atkritumu sadedzināšanas eksperts;

  2. ar sērskābā gudrona sastāvā esošo savienojumiem piesārņotā ūdens attīrīšanas eksperts;

  3. ģeologs/ hidroģeologs;

Papildus pēc nepieciešamības atkarībā no situācijas projekta realizācijā Inženierim ir jānodrošina sekojošu speciālistu piesaiste:

  1. ķīmiķis tehnologs;

  2. jurists, iepirkumu speciālists;

  3. loģistikas speciālists;

  4. atmosfēras piesārņojuma speciālists;

  5. toksikologs;

  6. darba drošības/ darba higiēnas speciālists.

 1. Sanācijas darbu kvalitātes vadības nodrošināšana.

Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apmaiņu starp projekta realizācijā un vadībā iesaistītajām pusēm ir nepieciešams darbu dokumentēšanai izmantot uz IT balstītu speciālu dokumentācijas serveri un programmatūru. Visa ar projektu saistītā komunikācija, piem. saskaņojumu, metodoloģiskie paziņojumi, korespondence, rasējumi, rēķini, materiālu kvalitātes sertifikāti, pavadzīmes, u.c. tiks glabāti uz servera un procesa dalībniekiem tiks nodrošināta pieeja šiem resursiem. Inženiera uzdevums ir nodrošināt šīs sistēmas palaišanu ekspluatācijā un darbības nodrošināšanu. Šim nolūkam Inženierim ir jānodrošina atbilstoši kvalificēts personāls.

 1. Veikt sērskābā gudrona fizikāli ķīmisko īpašību regulāru kontroli ar mērķi nodrošināt sērskābā gudrona pārstrādes procesā iegūtā sekundārā kurināmā atbilstību utilizācijas uzņēmumu noteiktajiem pieņemšanas kritērijiem.

 

 1. Projekta ieviešanas nodrošināšanai nepieciešamie pētnieciski un tehniski – metodiskos darbi

 1. Sanācijas procesa vadībai un detalizētu prasību noteikšanai sanācijas darbu tehniskā projekta izstrādei ir nepieciešams veikt sekojošus izpētes darbus.

  1. Papildu izpēte dienvidu izgāztuvē

 • gruntsūdeņu līmeņu sadalījuma precizēšanu, lai novērtētu gruntsūdeņu plūsmas saskarsmes bīstamību ar apglabāta piesārņota grunts masīvu. Pēc esošajiem datiem dienvidu izgāztuves apkārtnē ir sarežģīts gruntsūdeņu līmeņu atzīmju sadalījums, ko nosaka vietējie plūsmas robežnosacījumi un ģeoloģiskās vides neviendabīgums (lokālas depresijas piltuves sakarā ar pārteci uz dziļākajiem slāņiem u.c.). Tāpēc gruntsūdeņu līmeņu sadalījuma precizēšanai nepieciešams blīvs urbumu tīkls;

 • smilts – gudrona maisījuma un stipri piesārņota smilts slāņu esamības noteikšanu ap dienvidu dīķi, lai novērtētu to savākšanas nepieciešamību. Apraktie atkritumi varētu būt rietumos un dienvidos no dīķa, un nav sagaidāmi parējās dabiska reljefa teritorijās;

 • ar gudronu piesārņota smilts ķīmiskā sastāva precizēšanu, lai novērtētu turpmākas piesārņotājvielu emisijas bīstamību;

 • ar gudronu piesārņota smilts solidifikācijas iespējas pārbaude, solidifkācijas metodikas izstrāde un tās ekonomiskas efektivitātes noteikšana;

 • hidroģeoloģisko apstākļu un piesārņotājvielu emisijas vidē izmaiņu aprēķinu no apglabāta smilts – gudrona masīva.

Iepriekšminēto uzdevumu risināšanai ir nepieciešami sekojoši pētījumi Inčukalna dienvidu izgāztuves teritorija:

 • esošo seklo monitoringa urbumu apsekošana Inčukalna dienvidu dīķa apkārtnē (0,5 km rādiusā), gruntsūdeņu līmeņu mērījumi un augstumu atzīmju precizēšana ar GPS uztvērēja palīdzību;

 • 20 zondēšanas urbumu ierīkošana gruntsūdeņu līmeņu sadalījuma precizēšanai, kā arī apraktās smilts – gudrona slāņu konturēšanai. Urbumi ierīkojami pa dīķa perimetru, kā arī teritorijā rietumos un dienvidos no dīķa. Urbumu dziļums no 4 līdz 10 m, vidēji ap 8 m;

 • Urbumu ierīkošana gudrona dīķa teritorijā atkritumu 2. un 3. slāņa apakšas verificēšanai, kā arī smilts – gudrona slāņa (3. atkritumu slāņa) īpašību noteikšanai. Urbumi ierīkojami iepriekšēji izveidotājā dambī. Urbuma dziļums ap 10 m. Visi urbumi ierīkojami ar pilno serdes aprakstu un vizuāli piesārņotā smilts paraugu noņemšanu. Smilts paraugos analizējams kopējais organisko vielu saturs gudrona piejaukuma novērtēšanai, kā arī granulometriskais sastāvs smilts litoloģiskā sastāva precizēšanai un filtrācijas īpašību novērtēšanai. Atsevišķu reprezentatīvu paraugu ūdens izvilkumos analizējams ĶSP, sulfātu un sulfoskābju saturs turpmākas piesārņotājvielu emisijas potenciāla novērtēšanai. Urbumos veicami gruntsūdeņu līmeņa mērījumi. Zemes virsmas atzīme noteicama ar GPS uztvērēja palīdzību;

 • smilts – gudrona slāņa ģeometrijas precizēšanai un apraktās smilts – gudrona maisījuma un stipri piesārņota smilts slāņu esamības noteikšanai ap dienvidu dīķi, papildus tiks izmantoti radiolokācijas ģeofiziskie pētījumi. Radiolokācijas metodes ļauj raksturot pētāmo teritoriju pēc stipri mineralizēta (piesārņota) grunts izplatības. Plānotajā pētījumā tiks izmantotas ģeoradara komplektā esošās bistatiskās antenas ar izstarošanas frekvenci 75 MHz un 500 MHz. 75 MHz antena jāizmanto, lai būtu iespējams iegūt maksimāli lielu zondēšanas dziļumu un 500 MHz antenu sistēma jāizmanto, lai paaugstinātu pētāmā griezuma augšējās daļas detalizāciju. Radiolokācijas profili jāizvieto gan izgāztuves perimetrā, gan stipri piesārņota smilts izplatības areālos, ap dienvidu dīķi. Profilu garums 50-300 m, atkarībā no ,,stipra” piesārņojuma izplatības īpašībām. Profilu kopējais garums – min. 600 m;

 • ar gudronu piesārņota smilts solidifikacijas pārbaudes gaitā, stipri piesārņota smilts jāsamaisa:

  • ar kaļķi saturošu materiālu (krītu/ dolomītu)

  • ātri sacietējošo cementu, 1:2 proporcijā

  • ātri sacietējošo cementu, 1:5 proporcijā

  • ātri sacietējošo cementu, 1:10 proporcijā

Iegūtos monolīta paraugos jāveic eluata analīzes, nosakot ĶSP, sulfātu un sulfoskābju saturu turpmākas piesārņotājvielu emisijas potenciāla novērtēšanai.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem jāveic izvērtējums iespējai un jāsniedz ekonomiskais pamatojums, par gudronu piesārņota smilts solidifikācijas (kapsulācijas) lietderīgumu.

 • automātisko gruntsūdeņu līmeņu mērītāju uzstādīšana 3 reprezentatīvākos urbumos, aprīkojot urbumus ar 50 mm diametra filtra kolonnu un noslēdzamo vāku. Automātiskie līmeņu mērījumi ir veicami ar periodiskumu divas reizes dienā 1 gada laikā, obligāti – 2014. gada pavasarī;

 • iegūto datu analīze. Smilts – gudrona slāņa ģeometrijas un esoša gruntsūdeņu līmeņu sadalījuma noteikšana. Augstāka gruntsūdeņu līmeņa aprēķināšana, analizējot valsts pazemes ūdeņu pamatmonitoringa datus, gruntsūdeņu monitoringa datus Inčukalna sērskābā gudrona izgāztuvēs, šo projekta ietvaros iegūtus automātisko novērojumu datus, ņemot vērā ūdens bilances izmaiņas pēc pretinfiltrācijas pārseguma ierīkošanas. Gruntsūdeņu līmeņu svārstību prognozēšanai, turpmākas piesārņotājvielu emisijas apjomu novērtēšanai, kā arī kontūrgrāvja nepieciešamības novērtēšanai ap izgāztuvi, ir veicama hidroģeoloģiskā filtrācijas un bilances modelēšana.

 

Pamatojums sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF „Par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība”, Nr. VVD/CS/2010/1-09”, t.i., par inženiertehnisko uzraudzību Latvijā un ārvalstīs līdz projekta Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” pilnīgai realizācijai, t.i., „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” Dienvidu dīķa un Ziemeļu dīķa papildus sanācijas darbiem

 

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD), kā pasūtītājs, Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskai uzraudzībai piemēro sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, jo:

1. 2012. gada 10. oktobrī 21. mēneša sapulces laikā SIA „Skonto Būve” (turpmāk – Uzņēmējs) informēja VVD un SIA „Geo Consultants” (turpmāk – Inženieri) par konstatētajām sērskābā gudrona netipiskām īpašībām – maisījuma paaugstinātu ķepīgumu un eļļu saturošo sastāvdaļu netipisko izskalošanos no sagatavotā maisījuma, kā arī sērskābā gudrona atšķirībām no konkursa dokumentācijā norādītā.

2. Uzņēmējs savā 2013. gada 22. marta vēstulē saskaņā ar līguma vispārīgo noteikumu 20.1. punktu iesniedza Inženierim Uzņēmēja prasījumu, norādot, ka, ņemot vērā sērskābā gudrona iepriekš neparedzētās īpašības, ir nepieciešams papildu finansējums un sanācijas darbu līguma izpildes termiņa pagarinājums līdz 2017. gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 30. septembra noteikumiem Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”” projekta realizācijas gala termiņš ir noteikts 2015. gada 1. oktobris.

3. Inženieris, lai izvērtētu Uzņēmēja prasības pamatotību, veica papildu izpētes darbus ārpus inženiertehniskās uzraudzības līguma tehniskās specifikācijas prasībām sērskābā gudrona fizikāli ķīmisko īpašību analīzei un tehnoloģisko īpašību, t.sk., tā pārstrādes tehnoloģijas, pārbaudēm un alternatīvu tā pārstrādes receptūras aprobāciju. 2013. gada jūnijā par izpētes rezultātā izdarītajiem secinājumiem un iespējamajiem projekta tehnoloģiskās attīstības ceļiem Inženieris attiecīgā ziņojumā informēja projekta realizācijā iesaistītās puses. Tādejādi Inženieris ieguva unikālu informāciju par šajā objektā esošā sērskābā gudrona fizikāli ķīmiskajām un tehnoloģiskajām īpašībām. Paralēli Inženieris ir veicis sanācijas darbu kompleksu līguma izpildes apstākļu analīzi no līgumiskā un tehniskā aspekta un 2013. gada 17. jūnijā, formulējot savu viedokli, nonāca pie secinājuma, ka Inženieris var pieļaut, ka Uzņēmējam sanācijas darbu laikā konstatētie apstākļi, kas saistās ar sērskābā gudrona fizikāli ķīmiskajām īpašībām, ir bijuši neparedzami.

4. Pēc ilgstošas VVD, Uzņēmēja, Inženiera un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sarakstes procesā iesaistījās Finanšu ministrija (turpmāk – FM), kas projekta ieviešanas iespējamās attīstības variantu izstrādāšanā iesaistīja JASPERS (tehniskās palīdzības partnerība starp EK, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Vācijas Attīstības banku) ekspertus.

5. JASPERS ekspertu vadībā projekta realizācijā un vadībā iesaistītās puses (t.i., Uzņēmējs, Inženieris, VVD, VARAM) izstrādāja sanācijas darbu tehniskās koncepcijas modifikāciju, kā arī sanācijas darbu inženiertehniskās uzraudzības koncepciju, kuras konceptuāli akceptēja VVD, Inženieris, JASPERS un VARAM.

Inženiertehniskās uzraudzības modificētā koncepcija paredz:

 1. nepieciešamību turpināt sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību saskaņā ar sanācijas darbu līguma vispārīgo noteikumu (FIDIC „Dzeltenās grāmatas”) nosacījumiem, pildot Inženiera pienākumus saskaņā ar sanācijas darbu inženiertehniskās uzraudzības darbu veikšanas līgumu;

 2. veikt papildus Līguma tehniskajā specifikācijā neparedzētus darbus, kas attiecas uz sanācijas darbu vadību un uzraudzību gan Latvijā, gan ārvalstīs, kas attiecīgi prasa papildu ekspertu piesaisti šo sanācijas darbu posmu un procesu uzraudzībai, jo atšķirībā no sākotnējās koncepcijas no jauna akceptētā sanācijas darbu koncepcija paredz no sērskābā gudrona pārstrādes rezultātā iegūtā sekundārā kurināmā utilizāciju ārvalstīs;

 3. sanācijas objektu ģeoloģiskās, hidroģeoloģiskās, kā arī materiālu īpašību kontroles un izpētes darbu veikšanu ar mērķi plānot preventīvas darbības un nodrošināt sanācijas darbu metodisko vadību ar mērķi nodrošināt projekta izpildi saskaņā ar tiesību aktos fiksētajiem nosacījumiem.

6. 2014.gada 26.februārī VVD saņēma pozitīvu IUB atzinumu par iespēju veikt sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar PIL 63. panta ceturtās daļas 1. punktu līguma grozīšanai ar projekta Uzņēmēju SIA „Skonto Būve”. No minētā secinām, ka konkrētajā gadījumā pēc sarunu procedūras īstenošanas ar Uzņēmēju, VVD kā pasūtītājam būs nepieciešams papildus pakalpojums sekmīgai projekta realizēšanai, kas saistīts ar sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību, t.i., papildus Līgumā norādītajam apjomam atbilstoši grozījumiem, kas tiks veikti ar Uzņēmēju noslēgtajā līgumā.

7. JASPERS 2014. gada 31. marta Ziņojumā min, ka iepriekš minētie neparedzamie apstākļi ir bijuši neparedzami un atbalstāms modificētais tehniskais risinājums sanācijas darbu pabeigšanai.

8. VVD uzskata, ka sanācijas darbi nevar tikt izpildīti, ja tie tiek vērtēti atsevišķi no inženiertehniskās uzraudzības darbiem, jo tie ir viena projekta komponenti, un jauna Inženiera iesaistīšana ir vērtējama kā faktiski neiespējama no projekta kopējās izpildes aspekta – tas apdraudētu sanācijas darbu izpildi, jo to nav iespējams sadalīt tādā veidā, kas ļautu netraucēti veikt darbu uzraudzību vairākiem neatkarīgiem inženieriem. Tāpat jaunu personu iesaistīšana uzraudzības veikšanai palielinātu kopējo kļūdu rašanās risku, jo Inženieris ir iesaistīts projekta realizācijā no sanācijas darbu sākuma un ir pilnīgi informēts par darbu veikšanas praktiskās, juridiskās un organizācijas puses detaļām, ko, ievērojot īso Projekta realizēšanas termiņu, nav iespējams nodrošināt trešajām personām.

9. Sanācijas darbu līguma izpildes termiņš tiek pagarināts tikai līdz 2015. gada beigām, un attiecīgi, ņemot vērā Inženiera funkcijas, kas ir fiksētas sanācijas darbu inženiertehniskās uzraudzības darbu veikšanas līgumā, paredz Inženiera darbības arī pēc sanācijas darbu līguma noslēguma, un šīs funkcijas ietver projekta noslēguma dokumentācijas sagatavošanu un projekta noslēguma procedūru veikšanu. Arī šos darbus tehniski un ekonomiski nevar nodalīt no jau izpildītajiem un papildus veicamajiem tiešajiem uzraudzības darbiem bez ievērojamu grūtību radīšanas Pasūtītājam.

10. Līguma vispārējo noteikumu 16. punkts, kas atsaucas uz Līguma speciālo noteikumu 7.2. punktu, paredz iespējas veikt izmaiņas līgumā neparedzētu papildu pakalpojumu sniegšanai publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.


 

Līdz ar to atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1. punktam, līguma grozījumus Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskai uzraudzībai var noslēgt tikai ar konkrētu uzņēmēju – SIA „Geo Consultants”.

Pamatojums sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF „Par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”, Nr. VVD/CS/2010/1-10”, t.i., par papildus sanācijas darbiem „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” – Dienvidu dīķī un Ziemeļu dīķī

 

Valsts vides dienests, kā pasūtītājs, Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbiem piemēro sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, jo projekta ieviešanas laikā tika konstatēti neparedzami apstākļi, t.i., konstatēti sērskābā gudrona netipiskās īpašībās – maisījums paaugstinātu ķepīgumu un eļļu saturošo sastāvdaļu netipisko izskalošanos no sagatavotā maisījuma, kā arī pamatojoties uz Būvniecība likuma 26. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” autoruzraudzību var veikt tikai būvprojekta autors – konkrētajā gadījumā SIA „Skonto Būve” apakšuzņēmējs SIA „LaKalme”. Līdz ar to atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1. punktam, līguma grozījumus Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbiem var noslēgt tikai ar konkrētu uzņēmēju – SIA „Skonto Būve”, t.sk., arī apakšuzņēmēju SIA „LaKalme”.