Statuss:
Noslēdzies
foto

Projekta I posms (līdz 2015. gada 31. decembrim)

2009. gada 4. septembrī Latvijas Republikas Vides ministrija pieņēmusi Lēmumu Nr.172 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002) iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

2009. gada 11. decembrī Iepirkumu uzraudzības mājas lapā publicēts Paziņojums par līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš Vides ministrijā, Pils ielā 17 – 2010. gada 9. februāris.

2009. gada 18. decembrī Iepirkumu uzraudzības mājas lapā publicēts Paziņojums par līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 16. marts.

2009. gada 29. decembrī parakstīta „Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” īstenošanu” starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD).

VARAM iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2010. gada 8. jūnijā par atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība” uzvarētāju ir atzinusi SIA „GEO Consultants”. Paredzamā līguma summa ir Ls 220 700,00 (bez PVN).

VARAM iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2010. gada 31. augustā par atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” uzvarētāju ir atzinusi SIA „Skonto Būve”. Paredzamā līguma summa ir
Ls 16 486 611,59 (bez PVN).

2010. gada 24. septembrī VVD ar SIA „GEO Consultants” ir noslēdzis iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība”. Līguma summa ir Ls 220 700,00 (bez PVN). Līguma darbības termiņš ir 2015. gada 30. aprīlis.

2010. gada 24. septembrī VVD ar SIA „Skonto Būve” ir noslēdzis iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”. Līguma summa ir Ls 16 486 611,59 (bez PVN). Līguma darbības termiņš ir 2015. gada 30. aprīlis.

Dienvidu dīķis

Ap Dienvidu dīķi ir veikti visi ar objekta infrastruktūru un būvlaukuma ierīkošanu saistītie darbi, t.sk., nožogojuma uzstādīšana, rekonstruēts piebraucamais ceļš, izbūvēti 11 stāvlaukumi (kabatas) gudrona pārstrādei, veikta noliktavas montāža gudrona sagatavošanai un gatavās produkcijas uzglabāšanai, izveidots laukums ūdens attīrīšanas iekārtām, veikta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, veikta sērskābā gudrona pārstrādes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana.

2012. gada 18. janvārī SIA „Skonto Būve” informēja VVD un SIA „GEO Consultants” par to, ka, ir saskāries ar problēmām atsūknētā „0” slāņa (piesārņotais ūdens) apstrādē un apgalvoja, ka „0” slāņa piesārņojumu raksturojošie parametri 10 reizes pārsniedz tos parametrus, kuri bija uzrādīti konkursa dokumentācijā.

2012. gada 4. ceturksnī SIA „Skonto Būve” informēja VVD un SIA „GEO Consultants” par konstatētajiem neparedzētajiem apstākļiem, t.i., konstatētajām sērskābā gudrona netipiskām īpašībām – maisījuma paaugstinātu ķepīgumu un eļļu saturošo sastāvdaļu netipisko izskalošanos no sagatavotā maisījuma, kā arī sērskābā gudrona atšķirībām no konkursa dokumentācijā norādītā.

2013. gada jūnijā SIA „GEO Consultants” veica papildus izpēti par sērskābā gudrona fizikāli ķīmiskām un tehnoloģiskām īpašībām, t.sk., tā pārstrādes tehnoloģijas, pārbaudēm un alternatīvu tā pārstrādes receptūru aprobāciju.

Laika periodā no 2013. gada jūnija līdz 2013. gada decembrim notika daudzpusējas sarunas ar FM, JASPERS, VARAM, VVD, SIA „GEO Consultants” un SIA „Skonto Būve” par iespējamiem risinājumiem turpināt projektu, kā rezultātā tika izstrādāta un akceptēta (05.12.2013.) projekta sanācijas darbu tehniskās koncepcijas modifikācija, kas paredz konstatēto neparedzamo apstākļu novēršanu un sanācijas darbu pabeigšanu līdz 2015. gada beigām.

Lai nodrošinātu papildus finansējuma pieejamību projekta pabeigšanai, valdība 2013. gada
15. oktobrī atbalstīja līdzekļu pārdalīšanu starp Eiropas Savienības fondu programmām, piešķirot projektam papildus 16 500 025 eiro (MK 15.10.2013. noteikumi Nr. 1132).

Laika periodā no 2011. gada novembra līdz 2013. gada 30. novembrim:

 1. no Slāņa Nr. „0” tika atsūknēti un attīrīti 12 703 m3 piesārņotā ūdens;

 2. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” tika:

 • ekskavētas 7 944,21 t sērskābā gudrona, kas tika pārstrādātas sekundārajā kurināmajā (t.i., sērskābais gudrons tiek sajaukts ar kaļķi un RDF materiālu);

 1. uz „CEMEX” rūpnīcu galīgai pārstrādei (utilizācijai) tika aizvestas 17 759 t (līdz 07.12.2013.) sekundārā kurināmā;

 2. tika pabeigti monitoringa dziļurbuma M1 ierīkošanas darbi.

 

Sākot ar 2013. gada 30. novembri tika apturēti sērskābā gudrona rakšanas darbi.

 

Pēc 2013. gada 30. novembra turpinājās NPS materiāla pēcapstrāde, lai izvestu visu sagatavoto materiālu uz „CEMEX” rūpnīcu utilizācijai.

 

Ar 2013. gada 11. decembri tika pabeigta gatavās produkcijas transportēšana uz „CEMEX” rūpnīcu galīgai pārstrādei (utilizācijai). Kopumā no 2011. gada novembra līdz 2013. gada 11. decembrim utilizācijai uz „CEMEX” rūpnīcu tika aizvestas 18 573,25 t sekundārā kurināmā, kas tika sadedzināts pie augstas temperatūras un pelni tika izmantoti cementa ražošanai.


 

Ņemot vērā iepriekš minēto 2014. gada 24. februārī VVD vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā ar lūgumu atļaut veikt sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 63. panta ceturtās daļas 1. punktu līguma grozīšanai ar SIA „Skonto Būve”, pamatojoties uz argumentiem par neparedzamību - no VVD neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams īstenot projektu saskaņā ar 2010. gadā noslēgtā līguma nosacījumiem.

Saskaņā ar 26.02.2014. IUB atzinumu Nr. 2-3/491 „Par sarunas procedūras piemērošanu” VVD tika atļauts rīkot sarunu procedūru ar SIA „Skonto Būve” par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi”, Nr. VVD/CS/2010/1-10”, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas
1. punktam, slēdzot papildus vienošanos ar SIA „Skonto Būve”.

28.03.2014. VVD aicināja SIA „Skonto Būve” iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF.

Ziemeļu dīķis

Līdz 2012. gada 31. decembrim Ziemeļu dīķī ir pabeigti visi sagatavošanās darbi piebraucamā ceļa rekonstrukcijai un elektroapgādes ierīkošanai (t.i., tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana).

Vispārīga informācija par projektu

Pamatojoties uz to, ka:

 1. IUB ar 26.02.2014. atzinumu Nr. 2-3/491 „Par sarunas procedūras piemērošanu” ļāva slēgt papildus vienošanos ar SIA „Skonto Būve” pie iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi”, Nr. VVD/CS/2010/1-10”, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas
  1. punktam;

 2. pēc sarunu procedūras īstenošanas ar SIA „Skonto Būve” VVD kā pasūtītājam būs nepieciešami divi papildu pakalpojumi Projekta sekmīgai realizēšanai:

 • sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība papildus Līgumā norādītajam apjomam atbilstoši grozījumiem, kas tiks veikti ar SIA „Skonto Būve” noslēgtajā līgumā;

 • jaunu izpētes darbu veikšana un ekspertu piesaistīšana atbilstoši sanācijas darbu inženiertehniskās uzraudzības un sanācijas darbu nodrošināšanai nepieciešamo pētniecisko un tehniski-metodiskās vadības koncepcijā norādītajam,

tad 07.03.2014. VVD vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā ar lūgumu atļaut veikt sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 63. panta ceturtās daļas 1. punktu esošā līguma grozīšanai ar SIA „GEO Consultants” un 63. panta pirmās daļas 3. punktu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „GEO Consultants” par pētniecisko un tehniski – metodisko darbu vadību un veikšanu.

Saskaņā ar 12.03.2014. IUB atzinumu Nr. 2-3/672 „Par sarunas procedūras piemērošanu” VVD tika atļauts rīkot sarunu procedūru ar SIA „GEO Consultants” par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība”, Nr. VVD/CS/2010/1-09”, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
63. panta ceturtās daļas 1. punktam.

Pamatojoties uz iepriekš minēto 2014. gada 15. aprīlī ar MK noteikumiem Nr. 201 tika mainīts ar 20.12.2010. Eiropas Komisijas lēmumu Nr. CCI2009LV161PR004 apstiprinātais projekta īstenošanas beigu termiņš no 31.12.2013. uz 31.12.2015. saskaņā ar MK 30.09.2008. noteikumu Nr. 817 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”” 58. punktu.

22.04.2014. VVD aicināja SIA „GEO Consultants” iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF.

22.04.2014. VVD aicināja SIA „GEO Consultants” iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu, laika grafiku sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/14/CS/ERAF.

14.05.2014. SIA „Skonto Būve” iesniedza tehnisko un finanšu piedāvājumu sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF.

19.05.2014. SIA „GEO Consultants” iesniedza tehnisko un finanšu piedāvājumu sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF.

19.05.2014. SIA „GEO Consultants” iesniedza tehnisko un finanšu piedāvājumu sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/14/CS/ERAF.

20.05.2014. starp VARAM un VVD tika parakstīti Vienošanās grozījumi par projekta īstenošanu. Projekta kopējas izmaksas pēc grozījumiem sastāda 45 047 481 EUR, t.sk., ERAF finansējums 70% – 31 533 236 EUR un Valsts budžeta finansējums 30% – 13 514 245 EUR.

20.05.2014. VVD iepirkuma komisija atzina SIA „Skonto Būve” par sarunu procedūras Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF uzvarētāju.

20.05.2014. VVD iepirkuma komisija atzina SIA „GEO Consultants” par sarunu procedūras Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF uzvarētāju.

20.05.2014. VVD iepirkuma komisija pārtrauca sarunu procedūru Nr. VVD/2014/14/CS/ERAF.

21.05.2014. VVD noslēdza iepirkuma līguma grozījumus „„Papildu Vienošanās Nr.4 2010. gada 24. septembra līgumam „Vēsturiski piesārņotās vietas Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi (Nr. VVD/CS/2010/1-10)” ar SIA „Skonto Būve”. Sanācijas darbu beigu termiņš ir 2015. gada 31. oktobris. Kopējā akceptētā līguma summa bez PVN ir EUR 35 174 415,22 (pēc līguma grozījumiem).

21.05.2014. VVD noslēdza iepirkuma līguma grozījumus „Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Ieguldījumu izmaksu līgums Nr. VVD/CS/2010/1-09. Grozījumi Nr. 4” ar SIA „Geo Consultants”. Kopējā līguma summa bez PVN ir EUR 471 041,70 (pēc līguma grozījumiem).

04.06.2014 tika atsākti sanācijas darbi.

No projekta sākuma līdz 27.07.2014. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” ir ekskavētas 10 454,689 t sērskābā gudrona un pārstrādātas 10 454,689 t sērskābā gudrona un iegūts sekundārais kurināmais. Līdz 27.07.2014. uz „CEMEX” rūpnīcu galīgai pārstrādei (utilizācijai) ir aizvestas 22 254,75 t sekundārā kurināmā no projekta sākuma.

SIA „Skonto Būve” no 06.10.2014. līdz 12.10.2014. veica urbšanas darbus Ziemeļu dīķī, izpēšu apkopojumu VVD, Inženierim, VARAM iesniedza 03.12.2014.

14.11.2014. VVD iepirkuma komisija izsludināja iepirkuma procedūru „Dokumentācijas vadības pakalpojumi atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros” (id. Nr. VVD/2014/29/CS/ERAF) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 22.12.2014.

No projekta sākuma līdz 23.11.2014. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” ir ekskavētas 18 192,099 t sērskābā gudrona un pārstrādātas 18 192,099 t sērskābā gudrona un iegūts sekundārais kurināmais. Līdz 23.11.2014. uz „CEMEX” rūpnīcu un Kraftwerk Schwarze Pumpe (Vācijā) galīgai pārstrādei (utilizācijai) ir aizvestas 35 978,758 t sekundārā kurināmā no projekta sākuma. Laika posmā no 11.11.2014. līdz 23.11.2014. SIA „EKO OSTA” ir attīrījusi 240 m3 piesārņotā ūdens virs Slāņa Nr. 1.

29.12.2014. VVD iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par iepirkuma procedūras „Dokumentācijas vadības pakalpojumi atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros” (id. Nr. VVD/2014/29/CS/ERAF) uzvarētāju ir atzinusi A/S „BAO”. Paredzamā līguma summa ir EUR 107 500,00 (bez PVN).

No projekta sākuma līdz 30.12.2014. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” ir ekskavētas 20 276,019 t sērskābā gudrona un pārstrādātas 20 276,019 t sērskābā gudrona un iegūts sekundārais kurināmais. Līdz 30.12.2014. uz „CEMEX” rūpnīcu un Kraftwerk Schwarze Pumpe (Vācijā) galīgai pārstrādei (utilizācijai) ir aizvestas 40 168,548 t sekundārā kurināmā no projekta sākuma. Laika posmā no 11.11.2014. līdz 21.12.2014. SIA „EKO OSTA” ir attīrījusi 480 m3 piesārņotā ūdens virs Slāņa Nr. 1.

Laika posmā no 10.11.2014. līdz 30.01.2015. SIA „Skonto Būve” izbūvēja nošķirdambi pāri Dienvidu dīķim atbilstoši apstiprinātajam tehniskajam projektam.

VVD no 05.01.2015. līdz 01.02.2015. veica papildus situācijas izpēti par Ziemeļu dīķi, izpēšu apkopojums VARAM un Inženieriem iesniegts 24.02.2015.

17.02.2015. VVD iepirkuma komisija izsludināja sarunu procedūru „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/ grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana un priekšlikumu izstrāde tehniski-metodiskajiem risinājumiem” (ID Nr. VVD/2015/01/CS/ERAF). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 09.04.2015.

Līdz 09.04.2015. plkst. 10.00 4 (četri) Kandidāti, t.i., PA „Intergeo”, SIA „Witteween+Bos Latvia”, Konsorcijs „Inno-Con/Uez”, SIA „Ūdens tehnoloģija”, iesniedza savus piedāvājumus sarunu procedūrai „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/ grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana un priekšlikumu izstrāde tehniski-metodiskajiem risinājumiem” (ID Nr. VVD/2015/01/CS/ERAF). Tika veikta Kandidātu atlase un tālākai dalībai sarunās tika izvirzīti 2 (divi) Kandidāti, t.i., PA „Intergeo”, SIA „Witteween+Bos Latvia”, vērtēšana atsākta 02.07.2015.

Laika posmā no 02.02.2015. līdz 20.03.2015. SIA „Skonto Būve” izveidoja atzaru no Dienvidu dīķa nošķirdamja, lai ierobežotu nelielu laukumu, kurā plānoja sasniegt Slāni Nr. 3, lai noteiktu kā tas uzvedīsies saskarsmē ar gaisu.

30.03.2015. VVD iepirkuma komisija pārtrauca iepirkuma procedūru „Dokumentācijas vadības pakalpojumi atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros” (id. Nr. VVD/2014/29/CS/ERAF) saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu, jo iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi noteiktajā apjomā vairs nav aktuāli un Pasūtītājam nav nepieciešami.

No projekta sākuma līdz 02.04.2015. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” ir ekskavētas 25 570,309 t sērskābā gudrona un pārstrādātas 25 570,309 t sērskābā gudrona un iegūts sekundārais kurināmais. Līdz 02.04.2015. uz „CEMEX” rūpnīcu un Kraftwerk Schwarze Pumpe (Vācijā) galīgai pārstrādei (utilizācijai) ir aizvestas 46 589,049 t sekundārā kurināmā no projekta sākuma. Laika posmā no 11.11.2014. līdz 29.03.2015. SIA „EKO OSTA” ir attīrījusi 3480 m3 piesārņotā ūdens virs Slāņa Nr. 1.

No projekta sākuma līdz 20.06.2015. no Slāņa Nr. „1”, Nr. „2” ir ekskavētas 29 855,439 t sērskābā gudrona un pārstrādātas 29 855,439 t sērskābā gudrona un iegūts sekundārais kurināmais. Līdz 20.06.2015. uz „CEMEX” rūpnīcu un Kraftwerk Schwarze Pumpe (Vācijā) galīgai pārstrādei (utilizācijai) ir aizvestas 56 493,62 t sekundārā kurināmā no projekta sākuma. Laika posmā no 11.11.2014. līdz 17.05.2015. SIA „EKO OSTA” ir attīrījusi 8 384,73 m3 piesārņotā ūdens virs Slāņa Nr. 1 (saskaņā ar Uzņēmēja sniegto informāciju uz 24.05.2015.).

No 08.09.2014. līdz 06.08.2015. projekta ietvaros ir veikti Atkritumu pārrobežas sūtījumi saskaņā ar kompetento iestāžu iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūrā saskaņotajiem paziņojumiem:

Imports (RDF ievešana Latvijā no Vācijas)

Eksports (NPS izvešana no Latvijas uz Vāciju)

Darbības nosaukums

Sākuma datums

Beigu datums

Kravu skaits

Apjoms, t

Darbības nosaukums

Sākuma datums

Beigu datums

Kravu skaits

Apjoms, t

DE 9040/000963 (auto ceļi 2014 - 2015)

LV 000402 (auto ceļi 2014 - 2015)

Kravu nosūtīšana

05.09.2014.

10.04.2015.

375

4 749,16

Kravu nosūtīšana

10.09.2014.

29.04.2015.

717

18 346,12

Kravu saņemšana

09.09.2014.

14.04.2015.

375

4 749,16

Kravu saņemšana

12.09.2014.

06.05.2015.

717

18 346,12

Kravu pārstrāde

30.09.2014.

06.05.2015.

375

4 749,16

Kravu gala pārstrāde (t.i., utilizācija)

22.10.2014.

11.06.2015.

717

21 003,17

DE 9040/001035 (auto ceļi 2015)

LV 000437 (auto ceļi 2015)

Kravu nosūtīšana

16.04.2015.

19.05.2015.

99

1 073,13

Kravu nosūtīšana

28.04.2015.

10.06.2015.

142

3 619,02

Kravu saņemšana

21.04.2015.

20.05.2015.

99

1 073,13

Kravu saņemšana

30.04.2015.

15.06.2015.

142

3 619,02

Kravu pārstrāde

08.05.2015.

28.05.2015.

99

1 073,13

Kravu gala pārstrāde (t.i., utilizācija)

29.06.2015.

29.06.2015.

142

3 868,72

DE 9040/000964 (jūras ceļi 2015)

LV 000431 (jūras ceļi 2015)

Kravu nosūtīšana

03.02.2015.

09.02.2015.

15

170,70

Kravu nosūtīšana

10.03.2015.

02.07.2015.

21

594,48

Kravu saņemšana

13.02.2015.

09.03.2015.

15

170,70

Kravu saņemšana

24.03.2015.

21.07.2015.

21

594,48

Kravu pārstrāde

08.05.2015.

10.06.2015.

15

170,70

Kravu gala pārstrāde (t.i., utilizācija)

06.08.2015.

06.08.2015.

21

645,88

08.07.2015. VVD nosūtīja SIA „Skonto Būve” vēstuli Nr. 1.11-03/895 „Paziņojums par līguma „Vēsturiski piesārņotās vietas Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” (Nr. VVD/CS/2010/1-10) izbeigšanu”, līgums izbeigts ar 22.07.2015.

03.09.2015. VVD iepirkuma komisija nosūtīja uzaicinājumu potenciālajiem pretendentiem, t.i., SIA „AKS BUILD”, SIA „VIACON LATVIJA” un SIA „SCO CENTRS”, piedalīties VVD rīkotajā sarunu procedūrā „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” dienvidu dīķa pagaidu pārklājuma izveide” (ID Nr. VVD/2015/19/CS/ERAF), nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2015.gada 11.septembrī. Līdz 11.09.2015. plkst. 10.00 visi uzaicinātie pretendenti iesniedza piedāvājumu dalībai sarunu procedūrā.

30.09.2015. VVD noslēdza iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/ grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana un priekšlikumu izstrāde tehniski-metodiskajiem risinājumiem” (ID Nr. VVD/2015/01/CS/ERAF) ar PA „Intergeo”.

09.10.2015. IUB sniedza pozitīvu atzinumu un ļāva VVD slēgt līgumu, tāpēc 12.10.2015. VVD noslēdza iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” dienvidu dīķa pagaidu pārklājuma izveide” (ID Nr. VVD/2015/19/CS/ERAF) ar SIA „VIACON LATVIJA”.

Laika posmā no 14.10.2015. līdz 11.12.2015. SIA „VIACON LATVIJA” veica līguma „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” dienvidu dīķa pagaidu pārklājuma izveide” (ID Nr. VVD/2015/19/CS/ERAF) īstenošanu un izveidoja Dienvidu dīķa pagaidu pārklājumu, nodrošinot Dienvidu dīķa atkritumu krātuves aizsargāšanu pret lietus ūdens un citu virsūdeņu iekļūšanu un uzkrāšanos, lai minimizētu videi kaitīgā piesārņotā ūdens rašanās iespēju atkritumu krātuvē. Pagaidu pārklājums virs Dienvidu sērskābā gudrona dīķa atradīsies līdz sanācijas darbu atsākšanai.

 

Laika posmā no 30.09.2015. līdz 30.12.2015. PA „Intergeo” ir veicis līguma „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/ grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana un priekšlikumu izstrāde tehniski-metodiskajiem risinājumiem” (ID Nr. VVD/2015/01/CS/ERAF) izpildi ~ 60% apjomā pret kopējo līguma summu. Šī līguma ietvaros paredzēts nodrošināt Projekta ietvaros plānoto sērskābā gudrona/grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšanu un izstrādāt priekšlikumus tehniski – metodiskajiem risinājumiem, kas ietver nepieciešamo fizikāli ķīmisko, inženiertehnisko, ģeoloģisko un hidroģeoloģisko īpašību izpēti, kā arī pētniecisko darbu rezultātā iegūtās informācijas un datu analīzi. Līguma saistību izpildes termiņš ir 04.05.2016.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu (2015. gada 22. septembra sēde, protokols Nr. 50, 38. paragrāfs) un 15.12.2015. pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 733 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””” ir paredzēta projekta dalīšana posmos, uzsākot projekta 2. posma īstenošanu ar 2016. gadu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros. Atbilstoši 2015. gada 22. septembra protokollēmumam VVD sagatavoja Projekta grozījumus un 29.10.2015. nosūtīja iesniegšanai Eiropas Komisijā. Lai turpinātu Projekta īstenošanu pēc 2015. gada, 21.12.2015. starp VVD un VARAM tika noslēgti Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi” īstenošanu (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002) Grozījumi Nr. 3.