Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 1, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”  veidotu vienotu pieeju attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinuma sagatavošanai (apstiprinātas 05.10.2016.)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 2, lai veidotu vienotu izpratni jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanā, kā arī nodrošinātu iespēju iegūt pilnīgu statistiku par Latvijā lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem (t.sk. iekārtu komplektāciju). Vadlīnijas 20.10.2016. (versija 1) tika izstrādātas, lai nodrošinātu informācijas par jonizējošā starojuma avotiem korektu un pilnīgu norādīšanu licences/reģistrācijas iesniegumā un ikgadējos pārskatos.

Vadlīnijas (versija 2) aktualizētas 20.11.2020., lai nodrošinātu vienotu pieeju e-pakalpojumu lietošanā radiācijas drošības jomā un klasifikatora izmantošanā jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanai!

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 3, lai veidotu vienotu pieeju darbību ar jonizējošā starojuma avotiem darba vietas monitoringa veikšanā un monitoringa rezultātu atspoguļošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām (apstiprinātas 14.02.2017.)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 4, lai veidotu vienotu pieeju radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, veicinot radiācijas drošības kultūras ievērošanu (apstiprinātas 18.12.2017.)

Atgādinām, ka zobārstniecības jomas operatori var iesniegt radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plānu no Latvijas Zobārstu asociācijas (LZA) mājaslapas (saite: http://www.lza-zobi.lv/lv/radiacijas-drosibas-kvalitates-nodrosinasanas-programma-1), ja operatoram ir intraorālas zobārstniecības rentgeniekārtas un/vai panorāmas zobārstniecības rentgeniekārtas.

Vēršam uzmanību, ja operatoram ir koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārta (panorāmas 3D zobārstniecības rentgeniekārta), programmā vai pasākumu plānā jābūt iekļautai informācijai par darbu vadītāja papildu izglītību saskaņā ar MK noteikumu Nr. 65 27.3. punktu, par pacientu saņemto dozu uzskaiti un analīzi (kā tiek veikta dozu uzskaite, kādi izmeklējuma parametri tiek reģistrēti, kā tiek veikta dozu analīze) un par nosūtījumu izvērtēšanu (kā tiek veikta nosūtījumu izvērtēšana, kādas ir indikācijas, pie kurām tiek veikts nosūtījums).

Aktualizētas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 7 ir izstrādātas ar mērķi veidot vienotu izpratni par darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas prasībām. Vadlīnijas 2019. gada 15. martā (versija 1) tika izstrādātas saistībā ar iesnieguma aizpildīšanu licences vai reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai. Savukārt 2021. gada 1. februārī vadlīnijas aktualizētas (versija 2), ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumus Nr.65 Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”!

 

Aktualzētas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 8 operatoriem zobārstniecības jomā 2019. gada 15. martā (versija 1) tika izstrādātas, lai skaidrotu iesnieguma aizpildīšanas un iesnieguma pielikumu sagatavošanas kārtību. Savukārt 2021. gada 1. februārī vadlīnijas aktualizētas (versija 2), ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumus Nr.65 Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”!

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 10, lai veidotu vienotu pieeju darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, iedalīšanai A vai B kategorijā.

Vadlīnijas ir palīgmateriāls operatoriem, lai veicinātu izpratni par darbinieku aizsardzību no radiācijas atkarībā no veicamajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un skaidrotu nepieciešamību un iespējas darbinieku iedalīšanai kategorijās (apstiprinātas 23.03.2021.).