avārija kontrole vides aizsardzība
Baltijas valstu vides aizsardzības iestādes pārrunājušas rūpnieciskā avāriju riska objektu kontroli

27. un 28. septembrī, Valsts vides dienests (VVD) organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu par Rūpniecisko avārijas risku objektu kontroli, kurā piedalījās vides inspektori no Latvijas, Lietuvas Vides ministrijas un Igaunijas Vides aizsardzības pārvaldes. Inspektori dalījās ar praktisko pieredzi SEVESO* rūpniecisko objektu kontrolē.

Tikšanās laikā dalībnieki ne tikai dalījās ar savu pieredzi, bet arī labās prakses piemēriem un diskutēja par iespējam uzlabot inspekciju efektivitāti. Tika apskatīti trīs pamatjautājumi:

  1. Sankcijām pakļauto rūpniecisko uzņēmumu kontrole

Apskatīti uzņēmumi, kuri ir apturējuši savu darbību ekonomisko sankciju dēļ. Katras valsts pārstāvji dalījās ar praktisko pieredzi uzņēmumu darbības apturēšanā un kontrolē.

  1. Sadarbība ar valsts institūcijām, veicot SEVESO objektu inspekcijas

Katra valstī ir savs kompetences sadalījums starp iestādēm, bet visu valstu pārstāvji noradīja, ka sadarbība starp valsts institūcijām jāuzlabo. Darbnīcas formātā dalībnieki diskutēja un meklēja risinājumus, kā kontroles institūcijām nodrošināt efektīvāku sadarbību pārbaužu plānošanas posmā un pārbaužu veikšanā.

Abās kaimiņvalstīs rūpniecisko avāriju risku pārvaldības sistēma ir organizēta līdzīgi un tās pārraudzību nodrošina Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās struktūrvienības. Latvija ir vienīga Baltijas valsts, kurā SEVESO inspekciju koordināciju nodrošina vides aizsardzības institūcija – Valsts vides dienests. Pārbaudēs kopā ar VVD piedalās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji.

Visās valstīs inspekcijās inspekcijas procesā iesaistīti arī pašvaldību pārstāvji. Pasākuma dalībnieki secināja, ka svarīgi būtu vairāk iesaistīt pašvaldību ekspertus.

  1. Nesen notikušo rūpniecisko avāriju piemēri

Dalībnieki pārrunāja gūtās pieredzes, videi nodarīta kaitējuma aprēķināšanas metodikas avāriju gadījumā.

Pieredzes apmaiņas ietvaros, dalībnieki devās arī vizītē uz AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir unikāls objekts Baltijas valstīs, kas ļauj uzglabāt līdz pat 2,3 miljardiem m³ aktīvās dabasgāzes. Vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar objekta avārijas riska samazināšanas pasākumiem. Dalībnieki augsti novērtēja uzņēmuma avārijas risku pārvaldības procesu digitalizāciju un tehnoloģijas modernizācijas projektus, kas vērsti uz ietekmes uz vidi un avārijas risku mazināšanu.

 

* SEVESO direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību) nosaka kartību paaugstinātas bīstamības rūpniecisko objektu kontrolei.

 

Pasākums organizēts LVAF projekta “Starptautiskā sadarbība – labākai vides pārvaldībai un profesionālajai izaugsmei” Reģ.Nr.1-08/21/2023 ietvaros.