avārija piesārņojums
dunas

Valsts vides dienests (VVD) 2021. gada 25. novembrī saņēma informāciju par avārijas situāciju dūņu laukos “Križi” (Kašatņikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā). Notikuma vietā VVD inspektori konstatēja, ka vaļņa nobrukuma rezultātā no dūņu laukiem vidē noplūdis liels apjoms dūņu, t.sk. ar lietus ūdeņiem sajauktas dūņas.

Sākotnējie aprēķini liecina, ka vidē nonākuši 14 000 m3 dūņu. Būtiskākā dūņu daļa ir noplūdusi blakus esošajā purvainā meža teritorijā. Tomēr piesārņojums pa grāvju sistēmu un pēc tam pa Stropicas upi ieplūdis Līksnas upē. Šobrīd piesārņots ir Stropicas upes posms no dūņu laukiem līdz tās ieplūdei Līksnas upē aptuveni 2,6 km garumā, kā arī Līksnas upe pie Stropicas upes ietekas vietas.

Ņemot vērā ūdenstilpnēs nonākušo piesārņojumu, VVD aicina apkārtējos iedzīvotājus neizmanot saimnieciskām vajadzībām (piem., nedzirdināt lopus u.c.) Stropicas upes ūdeni (posmā no dūņu laukiem līdz tās ieplūdei Līksnas upē), kā arī Līksnas upes ūdeni no vietas, kur upē ieplūst Stropicas upe.

Objektā neatliekamos darbus veic dūņu lauku valdītājs SIA “Daugavpils ūdens”. Šobrīd ir izdevies piesārņojumu lokalizēt, novēršot papildus piesārņojuma nonākšanu Stropicas upē. VVD paņēmis virszemes ūdens paraugus upēs un grāvī, kā arī veicis skābekļa mērījumus Līksnas upē pie Stropicas upes ieteces. 

Šobrīd darbi tiek turpināti. Darbus apgrūtina grūti izbraucamā teritorija. Notikumā vietā strādā SIA “Daugavpils ūdens”, VVD inspektori uzrauga situāciju. Pēc VVD norādījumiem SIA “Daugavpils ūdens” pieaicinājis specializētu komersantu, kas sniedz priekšlikumus piesārņojuma savākšanai un veiks teritorijas sanāciju.

Dūņu laukos uzkrātās dūņas var tikt izmantotas lauksaimniecībā kā mēslojums, tomēr, šādā lielā apjomā nonākot vidē, tās nodara būtisku kaitējumu, tāpēc VVD veiks aprēķinu un SIA “Daugavpils ūdens” būs jāsedz videi nodarītie zaudējumi. Sagaidāms, ka šis bioloģiskais piesārņojums atstās ilgtermiņa negatīvu ietekmi uz vidi, jo iespējas to savākt pēc nonākšanas ūdenstilpēs ir ierobežotas.

SIA “Daugavpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās līdz 2011. gadam saražotās dūņas tika izvestas, uzkrātas un uzglabātas dūņu laukos “Križi”. Vēsturiski dūņu lauki tika paredzēti mehāniski un bioloģisko attīrīto notekūdeņu nogulšņu uzglabāšanai. Uzglabājamo notekūdeņu dūņu daudzums dūņu laukos kopā ~ 142 000 tonnas.