piesārņojums
Piesārņojums no notekūdeņiem lopkautuvē

Valsts vides dienests (VVD) brīdinājis SIA “Ceplīši A.S” (uzņēmums) par lopkautuves darbības apturēšanu Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, jo uzņēmums ilgstoši piesārņojis vidi ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem un nav veicis nepieciešamās rīcības, lai konstatētos pārkāpumus novērstu.

Uzņēmumam uzdots līdz 16.08.2021. veikt pasākumus, lai apsaimniekotu lopkautuves radītos notekūdeņus atbilstoši vides prasībām, nodrošinot pilnvērtīgu jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Ja netiks veiktas VVD noteiktās rīcības, uzņēmuma darbība tiks apturēta daļā, kas saistīta ar notekūdeņu novadīšanu.

Jānorāda, ka uzņēmums labprātīgi nepildīja VVD uzdotās rīcības, VVD kā izpildiestāde gada sākumā uzsāka to izpildi piespiedu kārtā, par piespiedu izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu* 1000 EUR un 1500 EUR. Tāpat 2021. gadā uzņēmumam ir uzsākti divi administratīvie procesi un piemērots administratīvais sods par vides piesārņošanu ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem.

VVD secinājis, ka uzņēmums, veicot piesārņojošo darbību, šobrīd nespēj nodrošināt ražošanas un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Tas pēdējā gada laikā vairākkārt neattīrītos, asiņainos notekūdeņus no lopkautuves novadījis vidē un rezultātā tie nokļuvuši arī Aģes upē.

Uzņēmumam ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet tās nav nodotas ekspluatācijā, kā arī uzņēmums nav saņēmis nepieciešamo piesārņojošās darbības atļauju to darbībai. Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu, VVD uzdevis uzņēmumam uzsākt izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieregulēšanu un pilnas funkcionalitātes nodrošināšanu, kā arī to nodošanu ekspluatācijā. Līdz jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanai uzņēmumā radītie notekūdeņi jānodod apsaimniekošanai komersantam, kuram ir nepieciešamā atļauja šādas darbības veikšanai, kā arī reizi nedēļā VVD jāiesniedz informācija par veiktajiem pasākumiem notekūdeņu apsaimniekošanā.

Pēdējo pārkāpumu, pārbaudot saņemto informāciju par iespējamu vides piesārņošanu, VVD konstatēja 1.07.2021. Pārbaudes laikā konstatēts, ka ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem piesārņota koplietošanas ūdensnoteka un grāvis. Tika konstatēts, ka vidē tiek novadīti neattīrīti, asiņaini ražošanas notekūdeņi un netiek ekspluatētas nesen izbūvētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Vides inspektori konstatēja, ka lopkautuves notekūdeņi novadīti uz objektā vēsturiski esošajiem krājrezervuāriem. Pārbaudes brīdī krājrezervuārs bija pilns līdz augšējai atverei, un līdz ar to neattīrīto notekūdeņu šķidrā frakcija novadīta vidē.

Pārbaudītajā teritorijā saimniecisko darbību veic arī gaļas pārstrādes uzņēmums SIA “Lēdurgas miesnieks”, kas notekūdeņus nodod saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA “Ceplīši A.S”. VVD tuvākajā laikā veiks uzraudzības pārbaudi abos uzņēmumos, lai pārliecinātos par esošo situāciju un paveikto notekūdeņu apsaimniekošanā. 

 

* Ja uzņēmums labprātīgi nepilda VVD uzdotās rīcības, VVD kā izpildiestāde var uzsākt to izpildi piespiedu kārtā. Par piespiedu izpildes līdzekli var tikt izvēlēta piespiedu nauda. Piespiedu naudas apmērs ir no 50 līdz 10 000 EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, līdz adresāts novērš pārkāpumu.