NAI notekūdeņi
Daugavgrīvas NAI

Valsts vides dienests aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Sajaukšanās zonas aprēķinu rīki un to izmantošanas iespējas” par sajaukšanās zonas noteikšanu virszemes ūdeņos lejpus notekūdeņu izplūdes vietas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas novada prioritārās vielas un ūdens videi bīstamās vielas.

Seminārs notiks tiekšsaistē 2021. gada 7. oktobrī plkst. 09:00-13:30.

Semināru aicinām skatīties šeit https://notekudeni.stasti.lv/live

Pēc semināra tā ieraksts būs pieejams VVD tīmekļa vietnē.

Semināra laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem būs iespējams uzzināt  par:

  • plānotajām rīcībām attiecībā uz NAI atļauju pārskatīšanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasību ievērošanu;
  • sajaukšanās zonas aprēķina rīkiem un to izmantošanas iespējām.  

VVD tīmekļvietnē ir publicētas sajaukšanās zonas aprēķinu rīku vadlīnijas un sajaukšanās zonas aprēķinu Excel rīks: https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem  . Lūdzam Jūs pievērst uzmanību šiem materiāliem, lai semināra gaitā arī praktiski varētu iepazīties ar sajaukšanās zonas aprēķina rīku.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VVD Latgales reģionālā vides pārvaldes Atļauju daļas vadītāju Svetlanu Dembovsku – tel. +371 65422268/ 20229152 vai e-pastu: svetlana.dembovska@vvd.gov.lv .

Semināra norisi finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.