piesārņojums darbības apturēšana
Vides piesārņojums a kūtsmēsliem no ūdeļu fermas

Par ilgstošiem vides pārkāpumiem un vides piesārņošanu ar kūtsmēsliem Valsts vides dienests (VVD) izdevis lēmumu par SIA “CR 7” dzīvnieku novietnes (iekārtas) darbības apturēšanu  “Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā un uzdevis atbrīvot dzīvnieku novietni no dzīvniekiem  līdz 2022. gada 20. janvārim.

VVD uzdevis SIA “CR 7” līdz 2021. gada 6. decembrim izstrādāt un iesniegt VVD un Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) pasākumu plānu dzīvnieku novietnes atbrīvošanai no dzīvniekiem, norādot darbu veikšanu (pa posmiem) un termiņus (nepārsniedzot noteikto gala termiņu – 2022. gada 20. janvāri).

SIA “CR 7”, veicot piesārņojošo darbību dzīvnieku novietnē, ilgstoši nespēj nodrošināt kūtsmēslu savākšanu un kūtsmēslu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Neatbilstošas kūtsmēslu apsaimniekošanas rezultātā radušies neattīrītie ražošanas notekūdeņi (dzīvnieku novietnē uzkrājušies nokrišņu ūdeņi piesārņoti ar vircu) un komunālie notekūdeņi (sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums) ilgstoši piesārņo grunti un virszemes ūdenstilpnes, kā arī rada apdraudējumu pazemes ūdeņiem. Kūtsmēslos esošais fosfors, slāpeklis pārlieku lielos apjomos rada vidē paliekošu piesārņojumu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekārtas vai tās daļas darbību neaptur, ja apturēšana var nodarīt videi, cilvēku veselībai vai dzīvnieku labturībai lielāku kaitējumu nekā iekārtas radītais piesārņojums. VVD lēmums apturēt iekārtas darbību pieņemts kā galējais līdzeklis, jo komersanta darbības rezultātā ilgstoši piesārņota vide, nav veiktas rīcības pārkāpumu novēršanai un turpinās ūdeņu un augsnes piesārņošana ar kūtsmēsliem.

VVD 2021.gada 24.martā izdeva SIA “CR 7” brīdinājumu par iekārtas darbības apturēšanu, ja trīs mēnešu laikā dzīvnieku novietnē “Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā Dienvidkurzemes novadā netiks ierīkota normatīviem aktiem atbilstoša kūtsmēslu savākšanas sistēma, kā arī nodrošināta kūtsmēslu uzglabāšana atbilstoši vides prasībām. Veicot uzraudzības pārbaudi, VVD atkārtoti konstatēja neatbilstošu kūtsmēslu apsaimniekošanu – nebija ierīkota atbilstoša kūtsmēslu savākšanas sistēma, kā arī netika nodrošināta kūtsmēslu uzglabāšana atbilstoši prasībām. Kūtsmēsli ilgstoši krājās kaudzēs uz grunts zem sprostiem. Vietās, kuras ir applūdušas, kūtsmēsli bija daļēji izšķīduši virsūdeņos. Kūtsmēsli dzīvnieku novietnes teritorijā tika uzglabāti arī divās kaudzēs ārpus kūtsmēslu krātuves. Tādējādi VVD konstatēja, ka turpinās ūdeņu un augsnes piesārņošana ar dzīvnieku mēsliem. Pārbaudē tika konstatēts, ka dzīvnieku novietnē atrodas aptuveni 26 000 ūdeles, kas reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

VVD ir informējis PVD par plānoto iekārtas darbības apturēšanu. PVD paudis atbalstu VVD ierosinātās iekārtas darbības apturēšanas plānam, norādot, ka iekārtas darbības apturēšanas veids ir risināms tā, lai netiktu apdraudēta dzīvnieku labturība, proti – dzīvnieki jāpārvieto uz citu novietni vai jāveic to likvidēšana uz vietas saimniecībā, ievērojot normatīvo aktu prasības. PVD pauda viedokli, ka ir saskatāms dzīvnieku labturības un veselības apdraudējuma risks, ko apliecina VVD un PVD pārbaudēs konstatētie ilgstošie pārkāpumi saistībā ar vides piesārņošanu ar kūtsmēsliem un vircu un fakts, ka šie pārkāpumi netiek novērsti.

 

Papildus informācija

Līdz 2019. gada oktobrim piesārņojošo darbību šajā dzīvnieku novietnē veica šobrīd maksātnespējīgā AS “Grobiņa”, kuras darbībā kopš 2015. gada VVD regulāri konstatēja normatīvo aktu prasībām neatbilstošu kūtsmēslu apsaimniekošanu. Saskaņā ar AS “Grobiņa” maksātnespējas administratora un SIA “CR 7” 2019.gada oktobrī noslēgto nomas līgumu SIA “CR 7” uzskatāms par faktisko piesārņojošās darbības veicēju. SIA “CR 7” 2021.gada martā iekļauts C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju sarakstā, no saraksta izslēdzot AS “Grobiņa”.