kampaņa kontrole
Autoservisu kontroles kampaņas foto - dati

Valsts vides dienests (VVD) ar 179 veiktām pārbaudēm noslēdzis ikgadējo autoservisu kontroles kampaņu, kas šogad notika 12. un 13.oktobrī. Kampaņas laikā VVD apmeklēja servisus un sniedza konsultācijas 40 apdzīvotās vietās visos Latvijas reģionos. Kampaņas ietvaros VVD īstenoja principu “Konsultē vispirms!”, skaidrojot uzņēmējiem vides prasības, galveno uzsvaru liekot uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Pārkāpumi un neatbilstības bija teju katrā objektā, tāpēc autoservisiem dota iespēja mēneša laikā  novērst konstatētos pārkāpumus un reģistrēt piesārņojošo darbību VVD. Lai turpmāk veiksmīgāk panāktu videi draudzīgu servisu darbību, pirmo reizi pārbaužu laikā aptaujas veidā tika skaidrots arī, kāda ir autoservisu darbinieku izpratne par radītajiem bīstamajiem atkritumiem.

“Bīstamo atkritumu un videi kaitīgu preču apsaimniekošanā Latvijā ir vērojamas nopietnas problēmas. Sabiedrības izpratne par bīstamo atkritumu, īpaši to patvaļīgas dedzināšanas, nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību ir ļoti vāja. Tāpat atkritumu savākšanas un pārstrādes pakalpojumus būtu nepieciešamas pilnveidot. Atkritumu apsaimniekotāji ražotāju atbildības sistēmās nespēj izpildīt atstrādātu eļļu savākšanas normas, savukārt pārbaužu laikā vairāki autoservisu pārstāvji vaļsirdīgi norādīja uz to, ka, lai gan apzinās, ka tas nav likumīgi, atstrādātās eļļas bieži vien tiek pārdotas privātpersonām, nevis nodotas drošai to apsaimniekošanai. Septiņos no apsekotajiem uzņēmumiem inspektori konstatēja pazīmes, kas norāda uz atstrādāto eļļu dedzināšanu servisos, bet jāsaprot, ka arī tā eļļa, kas pārdota privātajiem uzpircējiem, visdrīzāk, tiek dedzināta neatbilstošās, vidi piesārņojošās iekārtās, nopietni apdraudot apkārtējo veselību un vidi kopumā,” par vienu no atklātajiem problēmjautājumiem stāsta VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Par pārbaužu objektiem galvenokārt tika izvēlētas tās auto remontdarbnīcas, kuras savu darbību reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā (VID), bet nav saņēmušas VVD piesārņojošās darbības atļauju. Ja sākotnējās aplēses un datu analīze liecināja, ka aptuveni 25% autoservisu darbojas bez piesārņojošās darbības reģistrācijas, kampaņas laikā VVD guva apliecinājumu tam, ka vismaz 20% no servisiem nav reģistrējuši piesārņojošo darbību VVD. Procentuālā starpība radusies, jo daļa servisu faktiski pārtraukusi saimniecisko darbību, tomēr nav par to ziņojuši VID. Kopumā VVD savu darbību reģistrējušas 2588 auto remontdarbnīcas, un katrs no tiem ir piesārņojošo darbību veicējs, kura pienākums ir darboties atbilstoši vides prasībām.

Kontroles kampaņas laikā iegūtie dati liecina, ka autoservisos vēl aiz vien ir maza izpratne par to, kā atbilstoši apsaimniekot bīstamos atkritumus - atstrādātās eļļas, eļļu filtrus, akumulatorus u.c. Bīstamo atkritumu uzkrājumi tika konstatēti 44% objektu teritorijās, savukārt līgumi par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noslēgti vien 23% autoservisiem. Satraucoši ir tas, ka tikai viena sestā daļa no servisiem pārbaudes brīdī var apliecināt, ka bīstamie atkritumi tiek nodoti legālam atkritumu apsaimniekotājam un vēl mazāk uzņēmumu veic bīstamo atkritumu uzskaiti. Iegūtie dati rada pamatotas bažas par to, ka autoservisos, kas nav reģistrējuši savu piesārņojošo darbību, radušies bīstamie atkritumi netiek atbilstoši apsaimniekoti, un pastāv iespēja, ka tiek dedzināti, izlieti/izmesti apkārtējā vidē vai nodoti kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai arī ražotāju atbildības sistēmas (RAS) VVD ziņo, ka grūtības rada nolietoto riepu savākšanas normu izpilde, konstatēts, ka katrā desmitajā servisā ir būtiski riepu uzkrājumi, un 62% autoservisu pēdējā gada laikā nav nodevuši riepas atkritumu apsaimniekotājiem. Aptaujas ietvaros vairākums servisu norādīja, ka tieši bezmaksas nodošanas iespējas un atkritumu apsaimniekotāju pieejamība motivētu pieņemt no klienta un nodot nolietotās riepas legāli un videi droši. Līdz ar to kampaņas ietvaros secināms, ka nolietotu riepu savākšanas pakalpojums, ko dabas resursa nodokļa atvieglojuma saņēmēji uzdevumā organizē RAS, būtu nepieciešams elastīgāk pieskaņoties arī mazo autoservisu darbības principiem.

Gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas par negodprātīgu rīcību pret vidi kādā no auto servisiem, VVD aicina iedzīvotājus ziņot zvanot uz +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju. Noskaidrot vai Jūsu izvēlētais autoserviss ir reģistrējis piesārņojošo darbību VVD iespējams publiski pieejamā dienesta reģistru vietnē – www.registri.vvd.gov.lv (sadaļā “Atļauju un licenču meklētājs”, C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs vai arī meklēt to piesārņojošo darbību vietu kartē).