Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitējumu dabas resursiem un videi

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.

  Pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma, operatoram jāiesniedz nepieciešamā papildinformācija.

  Iesniegumā norāda:
  1.1.juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;
  1.2.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu veids (atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 1. pielikumam);
  1.3.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu apjoms;
  1.4.dabas resursu atrašanās vieta un saimnieciskā darbība, kurā ir iegūti dabas resursi (atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 12. panta otrajai daļai).
  Iesniegumam pievieno:
  2.1.zemes īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus, kas pamato tiesības realizēt dabas resursus;
  2.2.dokumentus, kuros noteikts saimnieciskajā darbībā iesaistīto dabas resursu veids un faktiskais apjoms;
  2.3.teritorijas karti (mērogā 1:10000 vai lielākā), kurā norādīta dabas resursu atrašanās vieta.

  Dabas resursu lietošanas atļaujas derīguma termiņu var pagarināt, ja nav izmantots viss atļaujā noteiktais dabas resursu apjoms un iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iesniedzot vismaz divus mēnešus pirms iepriekšējās atļaujas derīguma termiņa beigām. Pēc dabas resursu lietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām ir tiesības pieprasīt jaunu atļauju.

  Pakalpojums ir bezmaksas

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Valsts vides dienests veic atgādinājumu izsūtīšanu operatoriem par atļaujas termiņa beigām, lai veicinātu to, ka operators ievēro izsniegto atļauju termiņus un laicīgi iesniedz iesniegumus jaunu atļauju saņemšanai. Izsūtīšana notiek automātiski, ņemot vērā Valsts vides dienesta informācijas sistēmas datubāzē uzkrāto informāciju par atļaujas beigu datumu. Atgādinājumu uz savu e-adresi vai e-pasta adresi saņem katra fiziskā vai juridiskās persona, kurai izsniegta šāda tipa atļāuja.

Saņemt pakalpojumu