Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošana, reģistrēšanas un licencēšanas mērķis ir nodrošināt drošu jonizējošā starojuma avotu izmantošanu, aizsargāt cilvēkus un vidi no iespējamās kaitīgās jonizējošā starojuma ietekmes, kā arī nodrošināt sabiedrībai maksimālo labumu no jonizējošā starojuma avotu izmantošanas

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz e-pakalpojumā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu:
  1) Iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai (tālāk izvēlās iesnieguma veidu – jaunas apliecības saņemšanai vai izmaiņu veikšanai),
  2) Iesniegums licences saņemšanai (tālāk izvēlās iesnieguma veidu – jaunas licences saņemšanai vai grozījumu veikšanai),
  3) Brīvas formas iesniegums grozījumu veikšanai,
  4) Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai (izvēlās brīvas formas iesniegumu un atbilstošo iesniegšanas iemeslu).

  Iesniegumā jānorāda informācija un jāpievieno dokumenti, kas noteikti Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi".

  Likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” noteiktas licencējamās darbības, bet MK noteikumos Nr. 65 noteiktas reģistrējamās darbības, kā arī paziņojamās darbības, kuru veikšanai nav nepieciešams saņemt licenci vai reģistrācijas apliecību.

  Licenci vai reģistrācijas apliecību izsniedz 1 mēneša laikā. Savukārt iesniegumu darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai izskata un pieņem 10 darbdienu laikā.

  Pēc licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanas operatoram ir pienākums katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt informāciju par izmaiņām iepriekšējā kalendārā gada laikā, e-pakalpojumā aizpildot attiecīgo pārskatu.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" VI nodaļu.

  Valsts nodevas apmērs
  Reģistrācijas apliecības saņemšana - 97 euro
  Licences izsniegšana - 170 euro
  Izmaiņu veikšana Reģistrācijas apliecībā - 54 euro
  Grozījumu veikšana Licencē - 84 euro
  Atsevišķu izmaiņu/grozījumu gadījumā samazināta valsts nodeva - 10 euro

  Svarīgi! Par grozījumiem Speciālajā atļaujā (licencē), kas izsniegta līdz 2016.gadam, valsts nodevu maksā 54 vai 84 euro apmērā atkarībā no tā, vai speciālajā atļaujā (licencē) iekļaujamā darbība ar JSA ir reģistrējama vai licencējama. Piemēram:
  - zobārstniecības rentgeniekārtas lietošana – 54 euro,
  - osteodensitometrijas vai mamogrāfijas iekārtas lietošana – 54 euro,
  - cita radioaktīvās vielas nesaturoša JSA lietošana medicīniskajā apstarošanā – 84 eiro,
  - stacionāra nemedicīnas radioaktīvās vielas nesaturoša JSA lietošana – 54 eiro,
  - nemedicīnas radioaktīvās vielas nesaturoša JSA lietošana dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas – 84 euro.

  Par darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanu valsts nodeva nav jāmaksā!

  Maksājuma rekvizīti
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV27 TREL 1060 2109 2940 0
  Saņēmēja iestāde: Valsts kase
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrāciju

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Licences un reģistrācijas apliecības tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai VVD informācijas sistēmā Tulpe (e-pakalpojumā) norādīto klienta e-pasta adresi.

  Valsts vides dienests nodrošina atgādinājumu izsūtīšanu operatoriem par licences termiņa beigām, lai veicinātu to, ka operators ievēro izsniegtās licences darbības termiņu un laicīgi iesniedz iesniegumu atkārtotas licences vai beztermiņa reģistrācijas apliecības saņemšanai (tajā skaitā, pēc speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām). Izsūtīšana notiek automātiski, ņemot vērā Valsts vides dienesta datubāzē uzkrāto informāciju par licences darbības termiņa datumu. Atgādinājumu uz savu e-adresi vai e-pasta adresi saņem fiziskā vai juridiskā persona, kurai izsniegta šāda licence.

  Līdzīgi automātiskie atgādinājumi tiek izsūtīti visiem operatoriem par ikgadējā pārskata iesniegšanu gada beigās un atkārtoti pēc pārskata iesniegšanas termiņa 31.janvāra - tiem operatoriem, kas pārskatu nav iesnieguši.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodeva par licenci / reģistrāciju jonizējošā starojuma avotiem0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu